January 9, 2024

January 9, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Yog tug TSWV tawmtsam yug lawm, txawm yog yug muaj tswvyim, txawjntse, hab thoobtsib tonrog los, tej ntawd paab tsi tau yug.” Paajlug Proverbs 21:30

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Txawm yuav yog pib dlua tshab lossis tub npaaj lub homphah tsegca, yog peb tsi nrug Vaajtswv moog ua ke hab tsi muab tej peb npaaj ntawd tso rua nwg ua tug coj lub xyoo tshab lug txug los peb yuav ua tsi tav tau le muaj Vaajtswv tug ntsujplig ua tug coj. Tuabyaam nkaus le ntawd yog thaus peb tau txais qhov khoom pub rua nub xyoo tshab, ces ca peb muaj qhov ntawd tso cog rua ntawm Vaajtswv.  Yog peb npaaj rua yaam tshab ua ntej, yuav tau ca Vaajtswv ua tug coj kuas txhua yaam moog lawv le Vaajtswv txujlug, ca tug Ntsujplig Dlawbhuv ua dlejnum huv peb lub sab hab ua tug coj, hab ua tuabneeg muaj kev thov Vaajtswv paab kuas txhua yaam ntawd yog lug ntawd Vaajtswv ua tug muab yaam ntawd tso rua huv peb lub homphaj kuas peb ua tau tav.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv, kuv thov koj pub lub tswvyim hab pub lub dlaag lubzug kuas kuv yuav txawv ua tau txhua yaam kws kuv tub npaaj tseg lawm kuas tav lawv le sijhawm komca. Thov koj coj kuv kuas kuv ua txhua yaam ncaajnceeg sub txhaj yuav ua tav lawv le koj tug dlejsab. Thov koj pub kuas kuv muaj lub sab ua koj tegnum hab rau sab ntso hab ntseeg tag tag. Kuv tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.