January 8, 2024

January 8, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Rua qhov Kuv tsi txaajmuag rua Txujmoo Zoo ntawm Yexus Khetos, rua qhov nwg muaj Vaajtswv lub fwjchim cawm tau txhua leej txhua tug kws ntseeg,  ua ntej rua cov Yudais, tomqaab ntawd rua lwm haivneeg maam le nov.  Vaajtswv yog tug qha rua peb paub tas,  ntawm kev ntseeg rua kev ntseeg; tuabyaam nwg sau tseg, “tug ncaajnceeg yuav tau ua lubneej lug ntawd kev ntseeg.” (Loos Romans 1:16-17)

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Muaj ibtug husaam tuabneeg Loo Katausliv npe hu Martin Luther. Nwg xaav ua tug tuabneeg zoo rov moog cuag nrug Vaajtswv, hab nwg tau ua txhua yaam zoo le nwg ua tau. Nwg sim taag los sim dlua. Nwg ua num. Nwg yoo tshaib. Nwg thov Vaajtswv. Nwg moog coj cov tuabneeg moog saib cov tuabneeg ntseeg huv lub nroog Loo, hab nwg pum muaj ib qhovchaws hu ua the Santa Scala—tug Ntaiv Dlawbhuv. Muaj sau tseg ca tas Yexus Khetos tug ntaiv huv kemkev txavtxim. Tuabneeg xaav tas yog yug txhuscaug thov Vaajtswv nce tejtheem quaszug moog, tes tejzag puab tej kev txhum yuav raug zaam.  Yog le, Martin Luther nyos hab txhuscaug, txaav dlau ibtheem rua ibtheem zujzug hab thov Vaajtswv, “Oh Vaajtswv, oh Vaajtswv, Kuv xaav paub Koj, Kuv xaav tau rov lug cuag Koj.” Tabsis thaus nwg moog txug theem kawg ntawm cov theem ntaiv, nwg kuj tsi pum tas nwg nyob ze Vaajtswv dlua le yaam dlhau lug lecaag! Tabsis thaus nwg ua tuabzoo kawm Loo Phoo Ntawv the Book of Romans, hab ntawd muaj lub dluaci lug nkaag huv nwg lub sab hab rua huv nwg lubplawv. Loos Romans 1:17 has tas, “tug tuabneeg ncaajnceeg yuav tau ua neej lug ntawm kev ntseeg “The just shall live by faith.” hab nwg txhaj ncu tau tas,   “Kuv yuav tsi dlim vim ua teg dlejnum zoo. Kuv yuav tsi dlim lug ntawm coj kev ntseeg. Kuv yuav tsi dlim vim kuv coj kev ntseeg. Kuv yuav tsi dlim vim ua yaam zoo. Kuv tau kev cawm dlim lug ntawm Vaajtswv kev hlub hab taabncuab thaus kuv ntseeg hab txais yuav Yexus tau ua tav rua kuv sau tug ntoo Khaublig.”  Martin Luther nwg txhaj yug dlua tshab, hab ntawd txhaj ua rua cov  Protestant tsim khu dlua hab ua dlua tshab tshaaj thoob qaabntuj khwb chiv huv  1517.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv, kuv ua koj tsaug vim koj kev hlub hab taabncuab kuv txhaj tau txais kev dlim lug huv kuv kev ntseeg. Tsi yog vim kuv ua zoo hab moog pehawm koj es kuv tau kev dlim, tabsis vim kuv ua kuv lubneej ncaajnceeg tau lug ntawm kuv kev ntseeg koj, hab koj ua tav rua kuv sau khaublig ntoo. Thov koj pub kuas kuv muaj lub sab rau ntseeg. Kuv tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.