January 7, 2024

January 7, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Vaajtswv Txujlug muajsa zeeg nyob hab muaj fwjchim. Txujlug ntawd ntse dlua raab ntaaj ob saab ntse nkaug moog txug nruabplaab nruabplawv, nruabnqaj nruabtxhaa. Txujlug ntawd paub tej kws tuabneeg xaav hab tuabneeg lub sab..” (Heplus-Hebrews 4:12)

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Kuv muab kev nyeem Vaajtswv txujlug tsi tu ncuas yuav tseemceeb rua peb npaum lecaag?

Nyeem Txujlug tsi yog ibyaam ibqhov kws peb paub txug Nwg covlug –Vaajtswv Txujlug yog qhov yuav hloov tau peb lubneej.

Kev tshawbnrhav pum tas nwg yog ibqhov tshuavtshem hab ntxiv rua peb tug xeebceeb thaus tuabneeg nyob rua huv Vaajtswv txujlug yaam tsawg yog plaub zag huv ib lub limtam. Yog ibleeg ibtug twg nyeem Vaajtswv Txujlug plaub lossis ntau dlua ntawd huv ib lub limtam yuav ua rua pum lenuav:

·         59% yuav tsi saib tuabneeg labnqaab

·         74% yuav tsi nyam twvtxaj

·         407% yuav nyam ncu/cim Vaajtswv Txujlug

·         228% yuav nyam ua timkhawv paub txuj kev ntseeg nrug lwm tug.

·         231% yuav nyam txw lwm tug lug ua Yexus thwjtim.

 

Zoo tuabyaam nkaus le ntawd rua tuabneeg yog 30% yuav tsi muaj teebmeem nrug kev nyob qhuavsab quasqhawv.

Vaajtswv Txujlug App yuav paab koj kuas koj muaj tug xeebceem rua Vaajtswv, hab yuav ua rua koj paub txug tas, koj kev nrug Vaajtswv moog huv Vaajtswv txujlug lecaag.

Txw/coglug kuas siv tau tshaaj le 4 nub huv tej lub limtam rua huv Vaajtswv Txujlug hab ntsuag saib nwg yuav hloov koj lub neej lecaag.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv kuv thov koj tug Ntsujplig lug nyob huv kuv lubsab kuas kuv quagnyeem koj txujlug txhua nub, thov nwg paab kuas kuv totaub txujlug thaus kuv nyeem.  Thov koj pub kuas kuv muaj lub sab tajtug hab ua lubneej nyob ruaj sab rua huv koj, hab txaus sab nyeem koj txujlug najnub najmo.  Huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.