January 6, 2024

January 6, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Nwg foom koobmoov rua tuabneeg has tas, meb ca le muaj tub muaj ki coob coob, meb tej xeebleej xeebntxwv txhaj le yuav fuamvam moog nyob thoob plawg qhovtxhua qhovchaw puv nplajteb,..”Chivkeet 1:28

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Ua Vaajtswv tsaug kws Vaajtswv pub kuv muaj ibtse tuabneeg nyob huv kuv lubneej. Tsevneeg nyob huv kuv lubneej yog kuv tug quaspuj lossis tug quasyawg, kuv nam hab kuv txiv, kuv cov tijlaug hab kwv nrug rua tej txheebze.  Txhua leej txhua tug kws yog kuv tsev tuabneeg tseem ua lubneej suv sab so hab sis hlub sis hu, sis pub noj sis pub haus, tsi muaj ibtug twg kws yuav hlub yug npaum le yuav tsev tuabneeg. Kuv ua Vaajtswv tsaug kws nwg pub kuv muaj tsevneeg, kuv txhaj muaj sab nrug tuabneeg nplajtaug qaumpeg ua neej. Nwg yog tug cog lug tseg hab foom koobmoov kuas kuv muaj ncaajceg.  (Kevcai 8:18 ) has tas, “hab mej yuav ncu ntsoov tug Tswv mej tug Vaajtswv, rua qhov nwg yog tug pub mej muaj cuabkaav tau kev npluanuj, ntawd Nwg yog tug cog lug kws Nwg cog tseg rua mej cov yawmkoob, hab rua mej tuabyaam nkaus rua nubnua.”

 

Vaajtswv txujlug has tas, Vaajswv foom koobmoov rua kuas mej muaj txag npluanuj habnwg tsi muaj tej kev txomnyem rua mej ntxiv. Ca le leeg paub tas, Vaajtswv yog qhov chiv muaj ntawd txhua yaam kws foom koobmoov rua mej. Nwg muaj fwjchim rua kuas mej muaj npluamag. (Paajlug 10:22)

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv kuv ua koj tsaug rua qhov koj pub kuv muaj noj muaj haus hab ua lubneej tau txais txhua yaam zoo lug ntawm koj.  thov koj pub kuas kuv muaj lub sab tshab hab ua lubneej nyob kaajsab txaus sab rua yaam koj pub rua kuv lawm.   Huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.