January 5, 2024

January 5, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Yuav tau txaus sab rua txhua txhua xyoo kws koj tseem muajsa nyob. Txawm yog yuav nyob ntev le caag los sijpeem,…..” Tub Laajlim 11:8

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Ua Vaajtswv tsaug rua txhua yaam Vaajtswv pub rua peb huv peb lubneej, (Kevcai 8:18 ) has tas, “hab mej yuav ncu ntsoov tug Tswv mej tug Vaajtswv, rua qhov nwg yog tug pub mej muaj cuabkaav tau kev npluanuj, ntawd Nwg yog tug cog lug kws Nwg cog tseg rua mej cov yawmkoob, hab rua mej tuabyaam nkaus rua nubnua.”

 

Vaajtswv Txujlug has tas, Vaajtswv foom koobmoov rua kuas mej muaj txag npluanuj hab nwg tsi muaj tej kev txomnyem rua mej ntxiv. Ca le leeg paub tas, Vaajtswv yog qhov chiv muaj ntawd txhua yaam kws foom koobmoov rua mej. Nwg muab fwjchim rua kuas mej muaj npluamag. (Paajlug 10:22)

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv kuv ua koj tsaug rua qhov koj pub kuv muaj noj muaj haus hab ua lubneej tau txais txhua yaam zoo lug ntawm koj.  thov koj pub kuas kuv muaj lub sab tshab hab ua lubneej nyob kaajsab hab txaus sab rua yaam koj pub rua kuv lawm.   Huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.