January 4, 2024

January 4, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Txawm yog mej raug kev txomnyem lossis tau zoo los, mej yuav tsum ua Vaajtswv tsaug. Vaajtswv xaav kuas mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa lawm ua le ntawd.” 1 Thexalaunikes Thessalonians 5:18

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Tsim nyog peb ua Vaajtswv tsaug kws Vaajtswv tseem pub peb muaj txujsa nyob lug txug nubnua, (Jobs 34:14   Yog Vaajtswv rhu txujpaa kws ua rua tuabneeg cajsa rov qaab, ces txhua tug tuabneeg kws muajsa ua neej nyob puavleej yuav tuag hab rov moog ua aav. Caleb has le nuav tas, “hab nwgnuav, tug Tswv tseem pub kuv muajsa nyob, tuabyaam le Nwg tau has, plaub -caug tsib xyoo, ibyaam le nwg has tej lug rua rua Mauxes thaus lub sijhawm cov tuabneeg Ixayees nyob toj tajzeb suabpuag  es cig moog cig lug moog tsi tshwm qhovtug; hab nwgnuav kuv tseem nyob txug nubnua, yim-caum-tsib xyoo.”   ((Yauxuas 14:10 )

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv kuv ua koj tsaug rua qhov koj pub kuv muaj txujsa nyob lug txug rua nubnua, thov koj pub kuas kuv muaj lub sab tshab hab ua lubneej nyob kaajsab lug rua lub xyoo tshab.  Huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.