January 3, 2024

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Cov kwvtij es, yeej tsimnyog peb yuav tsum najnub ua Vaajtswv tsaug, rua qhov nwgnua peb pum has tas, mej muab sab rua ntseeg heev zujzug, hab mej ib leeg txawj hlub ib leeg heev dlua yaav taaglug.” 2 Thexalaunikes Thessalonians 1:3


Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Thaus twg yog zag kawg kws koj paub koj cov kwvtij hab nugmuag ua tau qhov zoo? Tsi xob xaav has tas, yog lub sijhawm ntev dlhau hwb? Koj puas qha rua lwm tug paub txug koj qhov kev txaus sab hab yeem rua nubnub?  Ca peb lug coglug kuas muaj lub sab ntev txhawb hab txhawb lwm tug lub zug hab paub ua Vaajtswv tsaug.  Ncu ntsoov Leejtxiv tau ua tomqaab Tswv Yexus ua kevcai rausdlej? Leejtxiv has tas nwg hlub nwg tug Tub, leeg paub nwg tug Tub, hab pub tug dluabci nyob huv nwg.  (Luka 3:21-22). Yog Yexus xaav tau tejnuav rua yaam kws nwg pib nwg tegnum, mej xaav saib puas yuav muaj tuabneeg lug nrug Yexus nubnuav coob npaum lecaag!


Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muajsa zeegnyob, kuv ua koj tsaug rua qhov koj tseem pub kuv muaj txujsa lubzug nyob lug txug rua nubnua, thov koj pub kuas kuv muaj lub sab tshab hab muaj kev ncaajnceeg rua txhua lub sijhawm. Kuv tuav huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.