January 2, 2024

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Mej tsi paub los? Mej tsi tau nov dlua los? Tug TSWV kws yog tug Vaajtswv muajsa zeeg nyob ib txhis, nwg yog tug tsim taagnrho lub nplajteb huv tuabsi. Nwg ibtxwm yeej tsig tsaugleeg lossis qaugzug ib zag le, yeej tsi muaj leejtwg paub tau Vaajtswv lub sab. 29Nwg txhawb tug kws qaugzug hab tsaugleeg kuas muaj zugnchav.” Yaxayas Isaiah 40:28-29.

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Koj puas paub yaam dlaabtsi ua rua tug Ntseeg ua neej zoo le tsi muaj qhov txhum? Nwg tsi zoo le tug dlaav nquaj lossis dlha le tug moslwm, Nwg yog lubneej kws najnub nrug Yexus Khetos moog uake lawv le sijhawm, hab qhuas Yexus txhua txuj kev.

Ua ncaajnceeg rua tej yaam miv miv kws zoo le yoojyim, tabsis tsi yog tegnum tsawg. Kev ua Vaajtswv num mas txawm yog zoo nub los phem nub, nub kub los nub nos, txhua txhua nub, txhua txhua txujkev, ib nub dlhau ib nub, ib mos dlhau ib mos, ib lub limtam dlhau ib lub limtam los yuav tau taug kev nrug Yexus. Peb yuav tau ceev kuas peb nyob tau rua huv Tswv Yexus, peb txhaj muajzug npo ua Vaajtswv dlejnum uake, vim Vaajtswv yog peb lubzug hab yog tug pub lubzug kuas peb ua tau nwg tegnum tav log.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muajsa zeegnyob, kuv ua koj tsaug rua qhov koj tseem pub kuv muaj txujsa lubzug nyob lug txug rua nub tshab, thov koj khu hab pub kuas kuv muaj lub sab tshab kws txawj ua tau hum koj sab hab muaj kev ncaajnceeg rua txhua lub sijhawm. Kuv tuav huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.