January 1, 2024

January 1, 2024
 

Nqailug Rua Nubnua

Yog puab noog Nwg (Vaajtswv) lug hab teevtam nwg, puab yuav ua neej nyob suv sab so hab vaammeej ntxhas moog thaws lubnaj lub xyoo”  Jobs 36:11

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Nyob zoo xyoo tshab hab thov kuas tsuas muaj kev tau zoo nyob kaajsab lug moog txhab naj puas xyoo. Koj puas paub yaam dlaabtsi ua rua tug Ntseeg ua neej zoo le tsi muaj qhov txhuv? Tug ntseeg kws muaj Vaajtswv tug ntsujplig ua tug coj, yog tug peb pum nwg ua nwg lubneej zoo le tsi paub muaj kev nyuajsab dlaabtsi! Vim Nwg najnub nrug Yexus Khetos moog uake hab qhuas Yexus txhua txuj haukev.

Lub xyoo tshab tawm tuaj lawm, Peb yuav tau ceev kuas peb nyob ruajkhov kho rua huv Tswv Yexus, peb txhaj muajzug npo ua Nwg tegnum tav moog rua qhov zoo, vim Vaajtswv yog peb lubzug hab yog tug pub lubzug kuas peb ua tau nwg tegnum tav log.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv, tug Tswv kws tsimnyog qhuas hab fwm taagnaj taagxyoo, kuv ua koj tsaug rua koj txuj kev hlub hab kev hlub tsi paub pluj ntawm kuv.  Thov koj hlub kuv hab tsomkwm kuv os kuv tug Tswv.  Thov koj tug Ntsujplig coj kuas kuv ua tau lubneej npuvntoob rua txujkev ua hum koj sab hab tso sab plhuav rua huv koj lub fwjchim. Kuv thov huv tug Tswv Yexus Kheos lub npe, kuv Thov..Amees