December 31, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej txhua tug yog Vaajtswv tug mivnyuas lug ntawm mej txuj ntseeg, rua qhov mej txhua tug tau ua kev rausdlej nrug Khetos muab tsoogtsho rua mej naav nrug Yexus.  Yog le ntawd mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa, tsi has cov tuabneeg Yudais lossis lwm haivneeg, cov cevqhev lossis cov tsi ua qhev, tsi has txivneej los quaspuj,  rua qhov mej txhua tug puavleej yog ib huv Yexus Khetos.”  — Kalatians Galatians 3:26-29

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Ibqhov qhov chiv, yoojyim npav, hab totaub yoojim. Thaus peb dlhau lug ua tug ntseeg lug huv peb txuj kev ntseeg hab ua kevcai rausdlej rua huv Yexus Khetos, peb tau raug tsim dlua ua ib nrug txhua tug ntseeg nyob thoob nplajteb. Xeemtwg, homtwg, kev coj noj coj ua tub pluj dlua lawm. rhuav ibyaam kws tseem nyob yog Ib, Ib huv Yexus. Peb lubneej yog nwg hab txhua tug ntseeg kws nyob huv lub qaabntuj nuav yog Ib huv Nwg rua qhov peb ibleeg txuas tau rua ibtug. Txujkev kawg rua peb teeb taug moog yog tuab txujkev moog ceebtsheej lug ntawm Yexus. Yexus has tas, kuv yog qhovtseeb, yog txujsa hab txuj kev, tsi muaj leejtwg moog cuag tau leejtxiv tsuas yog lug ntawm kuv moog xwb. Yauhaas John 4:16 , peb tsev tuabneeg yog pawgntseeg, pawgntseeg tsi muaj kev twg. Tsi kaws qhovrooj. Peb yog ib. 

 

Kuv Thov Vaajtswv

Abba Txiv, ua koj tsaug koj sau kuv lug ua koj tsev tuabneeg. Ca peb yog ibtsev huv lub nplajteb nuav ibyaam nkuas le peb txhua tug nyob sau ceebtshee huv koj lub zwmtxwv. Kuv thov koj kuas pe bua tau ib huv peb txhua tug rua huv koj hab peb koom tuabtug Ntsujplig so tuabneeg nplajteb txhaj pum tas peb yogi b huv koj vim peb tsi muaj kev sis nkaug lossis sis cais. Huv Yexus peb tsu Cawmseej, Kuv thov Amees.