December 30, 2023

December  30, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Nrhav kev zoo, tsi yog kev phem, ntawd txhaj yuav ua kuas koj nyob kaajsab lug.  Ces tug Tswv kws yog Vaajtswv tug muaj Fwjchim yuav nrug nraim koj nyob, nwg yuav zoo yaam le koj has tas nwg yog. Ntxub qhov phem, ua qhov zoo; ncu ntsoov kev ncaajnceeg thaus koj txavtxim sab rua ib yaam dlaabtsi twg.— Amauj – Amos 5:14-15

 

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Muaj coob leej ntau tug puab has tas, Vaajtswv tuaj puab tog.  Huv qhovtseeb tas rua ua lug nug rov rua koj tug kheej tas, koj puas muaj Vaajtswv tuaj koj tog!  Qhov tseemceeb tshaaj yog lug ntawm qhov peb xaav lossis lug ntawd qhov peb paub hab has.  Vaajtswv nrug nraim peb, tabsis yuav tsi txaus sab rua peb tshaaj le qhov  dpaub tas Vaajtswv hlub peb, kev hlub le ntawd puas yuav ua rua peb tau lubneej kws hum Vaajtswv tug dlejsab, Nwg nrhav tug ntseeg kws nwg ua nwg lubneej tau le tej kws nwg has.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Tug Dlawbhuv kws yog Vaajtswv, Koj txuj kev ncaajncaaes hab dlawbhuv yuav nyob tsoog rawv kuv. Tug Tswv, thov koj paab kuas kuv ua tau lubneej le tej lug kws has tawm tas, koj yog tug Vaajtswv nyam qhov zoo hab txub qhov pheem. Thov koj qha kuv paub txug tas, koj yeej nrug nraim kuv nyob. Huv Yexus tug ncaajceeg kuv thov hab thov huv Yexus tug ncaajceeg kuv thov. Amees.