December 29, 2023

December  29, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Tseg txuj kev ua phem, kawm ua qhov zoo! Nrhav txuj kev ncaajnceeg, paab txhawb cov tuabneeg tsi muaj tug paab.  Tawmtsaam cov kws ntxubntxag tug tsi muaj txiv paab, hab ua tuabneeg paab nreg cov pujntsuag cai. — Yaxayas Isaiah 1:16-17

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Koj puas nrhav paub qhov yoojyim kws yuav lug hloov tau qhov kev ntseeg thaus muaj kev sis tawmtsaam? Kuv paub kuv ua! Tabsis Vaajtswv xaav kuas pum peb muaj sab dlawb sab zoo thaus peb txoos ua kev qhuas Vaajtswv kuas peb tsi xob novqaab Vaajtswv txuj kev ua zoo hab taabncuab peb kuas peb txawj ua lubneej kws hum Vaajtswv tug dlejsab huv Luka 4:18-19 lossis (Yakaunpaus Jas. 1:26-27), peb yuav tsum paub txug qhovtseeb huv txuj kev ntseeg yog yaam kws yug ua rua lwm tug pum Vaajtswv. Nubnua txujlug ua rua peb paub tas Vaajtswv ua hab cobqha peb kuas peb ua peb lub neej tuabyaam le nwg txujkev kws yog tso txujkev ua phem, kawm ua qhovzoo, hab nrhav txujkev ncaajnceeg.

 

Kuv Thov Vaajtswv

O Vaajtswv tug muaj meejmom sab, tug kws txhawb kuv lubzug, thov qheb kuv lub qhovmuag sab kuas nubnua kuv pum txug koj txujkev hlub hab thov koj  muab rua peb kuas peb txawj ua tau lubneej hlub tau lwm tug. Thov Yexus tegnum ua rua peb pum nyob huv peb lubneej nubnua. Amees.