December 28, 2023

December  28, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thov qha kuas peb paub has tas, peb txujsa luv kawg nkaus, Peb txhaj paub xeevxwm lug ua tuabneeg ntse.”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalms 90:12

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Ca peb ua zoo saib lub sijhawm dlhau lug ntawm peb. Yaam kws peb kom ca peb yuav ua huv peb tug kheej tub ua tau tav lecaag lawm! hab tsuas thaam nrug lwm tug tej yaam peb tseem ua tsi tau tau. Ua ntej peb paub tej ntawd, peb paub nub dlhau nub, limtam dlhau limtam, hli dlhau hli hab xyoo dlhau xyoo. Peb pum rua huv peb tugkheej tabsis kuj muaj tejyaam peb ua tsi tau tav hab tej yaam ntawd puas yog peb tsi ua txhaj ua tsi tau tav. Peb yuav tau thov Vaajtswv pub tug ntsujplig lug paab peb hab qha peb kuas peb muaj sijhawm txaus kws yuav lug ua tej ntawd tav lawv le tug Tswv muab rua peb huv peb txujkev ua neej.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv, kuv leegtxim rua tej yaam kws kuv komca es ua rua kuv tseem tsi ua tau tav. Thov paab kuas kuv pum yaam kws kuv komca lawm kuas kuv yuav ua tau tav huv kuv lubneej tej nub ntawd, thov koj lug nyob huv kuv hab pub kuas kuv muaj lub sab nquag ua rua kuv kuas kuv ua moog kuas txug lub homphaj kws kuv npaaj ca kuas tav. Huv Yexus lub npe, kuv thov Amees.