December 27, 2023

December  27, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Rua qhov Vaajtswv hlub tuabneeg nplajteb kawg le, nwg txhaj le khaiv nwg tuab leegTub lug rua huv nplajteb. Tug kws ntseeg nwg Leejtub, tug ntawd yuav tsi raug kev pluj kev tuag, tabsis nwg yuav tau txujsa ntev moog ib txhis.” —  Yauhaas John 3:16

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Vaajtswv xaav tau kuas peb muaj txujsa! Txujsa tag tag. Txujsa kws nyob moog ibtxhab ibtxhis nrug nwg!  Ntawd txhaj yog Vaajtswv kws yog Leejtxiv tso Yexus lug rua huv lub nplajteb nuav. Ntawd txhaj yog vim lecaag tsuas yog Yexus, Vaajtswv tug Tub, tso Leejtxiv rua ibcaag hab lug rua huv nplajteb.  Ntawd yog qhov Yexus ua ibsab tim nyob sau Khaublig Ntoo vim tsuav yog ua le ntawd txhiv tau peb tuabneeg nplajteb. Qhov nwg ua le ntawd nwg paub tseeb lawm tas, nwg Leejtxiv yuav tsaa nwg sawv rov muajsa kuas ntxwgnyoog lub fwjchim pub tsaam thawj, yeej txuj kev txhum, yeej txuj kev tuag, yeej dlaab, hab dlim tsiv tawm huv ntujtawg. Vaajtswv hlub peb vim txuj kev hlub kws nyob moog ibtxhias huv Yexus!  Vaajtswv hlub peb lug ntawm txuj kev hlub kws luj tshaaj rua peb txhua lub sijhawm. Puas yuav muaj ibyaam khoom pub twg kws yuav piv tau Christmas?  Yog le “Lug, ca peb lug qhuas nwg, Khetos peb Tswv!”  yog qhov khoom pub kws luj tshaaj lwm yaam khoom pub huv peb lubneej.

 

Kuv Thov Vaajtswv

“Leejtxiv tug dluabci sau ceebtsheej,” Tug muab “Ib puas tsaav yaam zoo, hab tej koobmoov zoo kawg nkaus” (Yankaunpaus James 1:17). Huv txhua yaam khoom pub, kev hlub huv Leejtxiv, peb ncu tau tas yeej yuav tsi muaj ibyaam twg kws yuav piv tau txug Yexus, koj tug Tub.  Koj muaj nqe tshaaj le qhov peb qhuas koj rua qhov txhua yaam koj tau ua rua peb tav huv Yexus: Vaajtswv, tug Tsim txhua yaam, hab tug muab rua peb txhua yaam. Tsimnyog peb fwm hab qhuas koj tas, Koj yog tug Tswv kws muaj Fwjchim Luj Kawgnkaus kws lug nyob tau rua huv peb lub sab. Hab koj yog tug pub lubzug rua peb lug ntawm Yexus Khetos tug kws yog koj muab rua peb hab lug nyob huv peb lub plawv, hab yog tug cawm kuas peb dlim, ua tsaug rua koj qhov khoom pub txhwjxeeb ntawm txhua yaam huv peb lubneej! Huv Yexus lub npe, ua koj tsaug hab qhuas koj.  Amees.