December 26, 2023

December  26, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Nwgnua Nwg (Vaajtswv) tug kws pub noob qoobloo rua tug cog, hab zaubmov rua tug noj, nwg yuav pub tej ntawd rua mej. Nwg yuav ua kuas tej qoobloo kws mej cog luj hlub zoo, hab tej haujlwm zoo kws mej ua tawg paaj txi txiv ncw.” — 2 Kauleethaus Corinthians 9:10

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Vaajtswv pub koobmoov rua peb ntau kawgnkaus huv Tswv Yexus. Nwg muab nwg txuj kev hlub, nwg kev taabncuab, nwg kev zaamtxim, nwg tug Ntsujplig, nwg lub fwjchim, nwg kev phoojywg, nwg Txujlug, hab nwg tau leeg paub peb lug rua huv nwg tsevneeg.  Nwg txawv kawgnkaus,  Vaajtswv pub koobmoov rua peb ntau tshaaj le tej kws peb yuav tsum muaj nyob huv peb lubneej. Vim tug dlaabtsi?

·         Nwg yog Tug Vaajtswv rua txhua yaam huv peb.

·         Nwg yog peb Leejtxiv kws muaj kev hlub.

·         Nwg xaav tau kuas peb txawj ua lubneej kuas zoo le nwg.

·         Nwg ua sab ntev kuas pum peb muaj kev hlub rua lwm tug sub nwg txhaj yuav pub koobmoov rua peb ntau txaus yuav dlwg moog rua lwm tug.

 

Vaajtswv foom koobmoov rua peb kuas peb tsuas foom koobmoov rua lwm tug!

 

Kuv Thov Vaajtswv

Peb tug Vaajtswv kws muaj npluamag kws foom koobmoov rua peb, Tug Tswv, thov paab kuv kuas kuv pum txuj kev kws yuav hlub tau lwm tug ibyaam nkaus koj tub xub hlub kuv lawm. Thov pub kuas kuv yuav ua rua lwm tug tau txais koobmoov lug ntawm kuv vim muaj koj ua tug foom koobmoov rua kuv lawm. Kuv thov tej nuav lug huv lub Npe Yexus Khetos, kuv tug Tswv, tug muab txhua yaam tsaav rua kuv kuas yog kuv tug.  Amees.