December 25, 2023

December  25, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej tsi xob ntshai, rua qhov kuv coj Txujmoo zoo lug qha rua mej. Thaus tej tuabneeg nov Txujmoo zoo nua lawm suavdlawg yuav zoo sab kawg le.”  —  Luke 2:10

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Christmas Txujmoo Zoo has txug Vaajtswv hlub lub taubneeg nplajteb nuav kawg le Nwg txhaj le tso Nwg tuableeg tub lub rua peb. Nuav txhaj yog thawj qhov khoom pub kws txhwjxeeb kws yog qhov khoom huv Nub Christmas kws muab lug rua noobneej. Hab nwg kuj yuav yog qhov khoom kws tseem pheej yuav sis pub hab qha moog txuas ntxiv txug Txujmoo zoo ntawmYexus txuj kev hlub txug rua peb tsev tuabneeg Moob kws tseem tsi tau nov kuas tau nov has lug txais Txujmoo zoo ntawd.

 

Ua Vaatswv tsaug rua nwg qhov khoom pub lug rua peb kuas peb tug kws tau txais lawm yuav zoo sab kawg kaus. Zoo sab nrug rua koj muaj feem lug nyeem Vaajtswv txujlug nubnuav hab ntseeg has tas, koj yuav muab qhov khoom pub kws koj tau txais ntawm Vaajtswv lawm xaa moog rua lwm tug.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Txiv Vaajtswv, kuv tsi txawj ua koj tsaug rua koj txuj kev hlub kws koj tau tso Koj Leejtub lug rua kuv,  huv koj txuj hlub yog kev zaam txim hab yog qhov khoom pub tseemceeb rua peb tuabneeg nplajteb. Thov koj lub fwjchim lug tsoog rawv kuv hab kuv pum kuv dlawbhuv tau lug ntawd koj tug Tub, Yexus, Huv Koj lub npe kuv Thov. Amees.