November 19, 2023

November 19, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

NQAILUG RUA NUBNUA

hab nug mej has tas, nwg tub cog lug tseg lawm has tas, nwg yuav lug nua los sav. Ua le nwg nyob qhovtwg? Peb pojkoob yawmtxwv tub tuag taag lawm, tabsis txij puag thaus Vaajtswv tsim ntuj tsim teb lug txug najnub nwgnua, tub tsi muaj ib yaam dlaabtsi twg txawv hlo le  (2 Petus 3:4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Ua caag kuv txhaj paub txug Yexus yuav rov qaab lug? rua qhov kuv ntseeg huv Vaajtswv txujlug. Vaajtswv txujlug tau qha txug nwg tug kheej kws yog huv Vaajtswv txujlug, hab tau rov has dlua txug nwg rov lug zag ob ntawm Yexus.  Nwgnua peb paub tug yug dlua tshab yog qhov tseemceeb, tabsis qhov has yug tshab tsuas has txug 9 zag nyob huv Vaajtswv txujlug. Kevcai rausdlej yog ib qhov tseemceeb, tabsis tsuas has txug 20 zag nyob huv Vaajtswv txujlug. Tso kev txhum tseg sau muaj tshaaj le 70 zag nyob huv Vaajtswv txujlug phoo tshab. Tabsis qhov has txug Yexus Khetos rov lug has txug 380 zag nyob huv Vaajtswv Txujlug phoo tshab. Huv zaaj nuav, Petus muab lug nug txug tas,  “Nwg tub cog lug tseg lawm has tas, Nwg yuav lug nuav los sav. Ua le nwg nyob qhovtwg? ”  rov has dlua huv Vaajtswv Txujlug. Nwg tau cog lug, hab Nwg yeej yuav tsi dlaag, yog koj coj phoo kws yog Vaajtswv Txujlug tuaj.  Ib nqai ntawm xyaa caum tsib nqai tau has txug rov lug zag ob ntawm Yexus Khetos. Yexus has tas Nwg yuav rov lug, hab Nwg yuav tsi rhuav tej lug cogtseg.

Kuv Thov Vaajtswv rua Nubnua

Vaajtswv, thov koj pub kuas kuv ruaj sab tau rua lub sijhawm koj yuav rov lug, thov koj pub kuas kuv nyob khov kho tog koj, thov koj lug kaav kuv lubneej hab coj pub kuas kuv ua tau lubneej kws yuav ntsib koj nub koj rov lug. Huv Yexus Khetos lub npe, Kuv thov. Amees