November 8, 2023

November  8, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yauxej has rua nwg cov kwvtij has tas, Kuv yog Yauxej ntaag. Kuv txiv puas tseem ua neej nyob? Cov tijlaug ntshai kawg nkaus puab teb tsi taug Yauxej ib lus le. Yauxej has rua puab has tas, Mej ca le txaav lug ze ze ntawm kuv nua.  Puab txawm txaav moog ze ze Yauxej. Yauxej has rua puab has tas, Kuv yog mej tug kwv Yauxej kws mej muab muag lug rua huv Iyiv tebchaws nua. Nwgnua mej tsi xob txhawj, txawm yog mej muab kuv muag lug lawm los, mej tsi xob xaav le caas. Yeej yog Vaajtswv khaiv kuv lug nyob ntawm nua ua ntej, xwv kuv txhaj le cawm tau mej txujsa’” (Chivkeev Genesis 45:3-5)

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Lug saib txug, yaam dlaabtsi coj Yauxej cov kwvtij tuaj rua tebchaw Iyiv hab cyaam hiv nrug rua puab tau lecaag? Puab tau muaj kev ntshaibnqhe nyob rua huv peb tebchaws Kana-aas. Yog peb tsi muaj tej yaam kws peb yuav tsum tau mas peb yeej yuav tsi moog cuag Vaajtswv.  Vaajtswv ca peb muaj plawv nreg, muaj mobnkeeg kuas yaam ntawd taws peb rua ntawm Vaajtswv. Yauxej has rua nwg cov kwvtij txug qhov tauv tsi tau nwg lub kuasmuag nyob rua huv chaav nwg ntsib nwg cov kwvtij.

Koj puas muaj teebmeej?  Koj puas kuv lub plawvnreg? Koj puas muaj lub sijhawm kws nyuaj? Puas muaj tej lub sijhawm koj poob sab taag?  Ntawd puas yogi b qhov txhuv sab huv koj lubneej.  Tej yaam has lug nuav kuj yog tej yaam kws Vaajtswv muab rua kuas koj ruag sub koj txhaj tig ro lug moog cuag Vaajtswv vim ntawd yog Vaajtswv kev hlub. Txawm yuav muaj xwmtxheej dlaabtsi tshwm lug raug rua koj los kuv qha rua koj paub tas, ntawd yog Vaajtswv hlub koj hab kuas ua koj ua tau ibsab rov moog cuag Vaajtswv.  Vaajtswv kev hlub luj tshaaj le tej kev txhum kws peb ua. Peb lug saib  thaus Yauxej has “Saib, kuv yog Yauxej!” nwg cov kwvtij tsi paub txug zaaj nkauj hu, tabsis kuv ntseeg tas, puab tau hu, “thaus u kuv dligmuag, tabsis nwgnua kuv pum.” Yauxej tauv tsi tau nwg lub kua muaj thaus nwg pum nwg cov kwvtij ua rua nwg zoo sab. Hab ntawd kuj yog ib qhov kev zoo sab nyob sau Vaajtswv lub tebchaws thaus muaj ib tug tuabneeg txhum tso kev txhum tseg tig moog cuag nwg!

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj kev hlub hab tseem hlub, kuv ua koj tsaug rua koj txuj kev hlub hab koj kev zaam txim rua tug tuabneeg kws nwg tig rov lug cuag koj. Thov ca koj tug ntsujplig lug nyob huv pe blub sab kuas peb muaj kev ca sab. Huv Yexus Kethso kuv tug Tswv lub npe, kuv thov. Amees.