November 7, 2023

November  7, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum ntxub txujkev phem, nyam txuj zoo, hab ua ncaajnceeg huv tej tsev txav plaubntug. Yog mej ua le ntawd tej zag tug TSWV yuav hlub cov pejxeem kws tseem muaj sa ua neej nyob huv lub tebchaws nua.” — Amaus Amos 5:15

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Puas ua rua koj ceeb txug cov tuabneeg has tas, puab nyob rua ntawd Vaajtswv sab?  Vaajtswv tau has tas Vaajtsw leegpaub tug kws nwg nwg kws nwg xyum ua ncaajnceeg, tsi dlaag, tsi ua timkhawv tsi tseeb, Vaajtswv yuav sim nwg kuas nwg puas yog tug nyob tau ntawd Vaajtswv sab, ntawd yog ua yaam zoo hab nhrav yaam zoo ua lossis mej yeej tsi txheebze kuv! Huv Amaus tug cev Vaajtswv lug has tas peb yuav tsum ua zoo rua txhua tug thaus peb nyob huv tsev tu plaubntug, huv tej kabkhw hab huv lub tsev pehawm. Yog mej leeg tas mej nyob rua ntawm Vaajtswv saab, yog thaus koj yeej nyob ze ntawm Vaajtswv saab lawm tag. Tug nyob rua ntawm Vaajtswv saab tag tag yog tug nwg pum tas Vaajtswv yog tug zoo, tug ncaajnceeg, hab tug muaj kev hlub taabncuab!

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj kev hlub, ncaajnceeg hab ua zoo. Kuv qhuas koj hab ua koj tsaug kws koj  kev hlub kwskoj muaj rua kuv tsi paub xaus. Thov koj  tso  koj tug Ntsujplig dlawbhuv lug nrug kuv hab coj kuv kuas kuv taug tau koj txuj kev moog rua qhov zoo.  Thov kuas kuv muaj kev ncaagnceeg huv koj tug Ntsujplig ua tug coj. Huv Tswv Yexus Khetos lub npe, kuv thov. Amees.