November 6, 2023

November  6, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Rua qhov peb taabtom ca sab ntsoov tog nub kws suavvdlawg pum peb tug Vaajtswv Yexus Khetos kws yog peb tug Cawmseej lub fwjchim ci ntsaa ab.”— Titus 2:13

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Ib txujkev ua rua peb saib rua huv peb lubneej yog qhov pum peb tseem sis tog. Txawm le ntawd los, kev tog kuj yog ib qhov kws ua rua peb ua tau sab ntev. Txawm yuav yog qeeb hab sais peb cov ntseeg Yexus, peb ua lub sab ntujntev nyob tog kuas peb tsi xob nkim peb lub sijhawm rua lub sijhawm ntawd, tog ntsoov kuas moog txug nub peb tau yaam ntawd, ntawd txhaj yog peb qhov cajsab tog. Qhov kev tog nuav yog lub keeb kws Yexus tau cog lug tseg has tas Nwg yuav rov lug.   Tabsis qhov kev nwg rov qaab lug yog peb kev ca sab tau tas, nwg yeej yuav rov lug vim nwg yog peb tug Cawmseej nwg txhaj rov lug tog peb moog tsev moog nrug peb Txiv hab tug kws tso peb lug yug rua huv lub nplajteb nuav. Nub ntawd, qhov peb ca sab ntawd yuav ua rua peb zoo sab kawg.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim hab tug ncaajnceeg, ua koj tsaug rua koj xaa Yexus lug yog thawj qhov koj kev hlub rua peb tuabneeg nplajteb hab nub nwg rov lug txhaj yog nub koj hlub tuabneeg nplajteb lawv le koj has tas, koj hlub tuabneeg nplajteb. Thov koj txhawb kuv lub zug thaus kuv tseem tog nub Yexus Khetos rov lug kuas kuv ua lubneej dlawbhuv hab muaj yeej rua nubntawd. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.