November 5, 2023

November  5, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Nrhav kev ua zoo tsi xob ua phem, mej txhaj yuav muaj sa nrug luas ua neej nyob. Tug TSWV kws yog tug Vaajtswv muaj fwjchim luj kawg nkaus, txhaj yuav nrug nraim mej nyob, lawv le tej lug mej pheej has.” — Amaus Amos 5:14

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Nwg puas yuav muaj coobtug has tau has tas, Vaajtswv tsi nrug peb nyob ntawm peb ibsaab? Vaajtswv  tau nrhav cov tuabneeg kws raug ua luas nqev, cov tuabneeg xyum ua kev tsi ncaajnceeg, cov ntsejmuag ncaaj sab nkhaus hab cov tuabneeg yuam cov tuabneeg ruag” Tabsis Vaajtswv tej kev sim puab yog yoojywg: Ua yaam yog qhovzoo hab nrhav ua qhov zoo, lossis mej yog cov tsi txheebze kuv! Huv Amaus tug cev Vaajtswv lug,  nwg txhais tau has tas, mej yuav tsum ua zoo rua txhua tug tsi has thaus nyob huv tsev tu plaubntug, huv tej kabkhw lossis huv tej tsev pehawm. Yog mej has tas, mej yog kuv tog, ces mej yuav tsum lug nyob rua ntawm Vaajtswv saab, ntawd Vaajtswv saab yog kev zoo, kev ncaajnceeg hab kev movtshuas tuabyaabm le Vaajtswv yog tug muaj le ntawd!

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug tshwjxeeb hab muaj fwjchim luj, npuv npo kev hlub hab hab kev ncaajnceeg tsi paub xaus, kuv qhuas koj rua qhov koj taabcuab hab hlub txug tug tuabneeg txhum. Lug ntawd koj tug Ntsujplig Dlawbhuv nrug kuv, coj kuv thaus tej kev txhum nyob puagcig kuv, nwg ceebtoom kuv kuas kuv tsi xob qaug rua tej kev phem ntawd. Thov kuas koj lub tebchaws dlawbhuv ci tuaj pus lub nplajteb lug ntawd koj nplooj sab hlub hab koj kev hlub rua peb. Huv Yexus lub npe, Amees.