November 4, 2023

November  4, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, kuv paub tseeb has tas, mej yog cov kws muaj lub sab zoo hab paub qabhau ib leeg txawj qha ib leeg .” — Loo Romans 15:14

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Tej zag peb yeej ua tsi tau hab yeej ua tsi zoo tag tag, Paulaus muab lug rua peb txug yaam tseemceeb hab peb yuav siv moog qha rua lwm tug. Thaus kws yog peb muaj kev ca sab nyob huv Vaajtswv, nwg yuav muab rua peb tej tug kuas peb paab tau lwm tug lug nrug Vaajtswv moog ua ke huv peb txuj kev ntseeg.  Tsi xob ca peb ua lubneej kws tsi ruaj tsi khov, tabsis peb ib leeg yuav kawm paub ntawm ibleeg kuas peb tsom ntsoov rua ntawm Yexus Khetos tug kws muab kev cawm dlim hab muab lub zug rua peb.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Ua Koj tsaug, Txiv, kws koj tso tuabneeg rua huv kuv lubneej qha, txhawb, cob, hab paab kuv lug nyob ruaj khov rua huv koj.  Kuv ua koj tsaug vim muaj koj txujlug txhawb kuv hab ua qauv qha kuv. Ua koj tsaug kws koj muab ib tsev tuabneeg taug kev nrug kuv moog tsev. Huv Yexus lub npe, Kuv Thov. Amees.