November 3, 2023

November  3, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis Vaajtswv yog tug ncaajnceeg peb txhaj ca sab has tas, yog peb leeg rua Vaajtswv has tas, peb ua txhum, Vaajtswv yuav zaam peb lub txim, hab nwg yuav ntxuav peb tej kev txhum huv tuabsi moog.”  — 1 Yauhaas John 1:9

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Vaajtswv yog tug ncaajnceeg! Vaajtswv txujlug has le ntawd.  Yexus lubneej ua rua peb pum le ntawd. Peb kuj paub le ntawd.   Peb txaus sab rua tej lug cogtseg ntawm Vaajtswv kws yog kev zaam txim hab ntxuav kuas huv, txhwjxeeb yog thaus peb tseem ua xyeem xaav le ntawd.  Thaus zoo le nuav Xataas yuav lug haubntxag hab sim peb, lossis thaus peb raugmuas hab qaugzug, nwg yuav tsi txhawb peb zug hab nwg yuav has Vaajtswv yuav tsi zaam txim rua peb?  Vaajtswv xaav tau kuas peb tig lug cuag nwg es nwg yuav zaam txim hab yuav ntxuav kuas peb huv. Vaajtswv xaav kuas peb hu txug nwg hab leejtxim rua nwg. Thaus peb ua zoo le nuav peb yuav yog tug tuabneeg tshab kws muaj lub sab tshab rua huv nwg. Nwg tsi yog zaam txim rua peb xwb, tabsis nwg yuav ntxuav peb tej kev txhum kuas tsi muaj nyob huv peb. 

 

Kuv Thov Vaajtswv

Txiv, kuv tsi paub yuav qha txug koj kev hlub hab kev zaam txim kws muaj rua kuv lawm. Ua tsaug, koj tseem tog txais kuv rov qaab lug rua huv koj lub xubndlas hab hu kuv has tas koj tug mivnyuas kws koj hlub. Thov koj lub fwjchim lug tsoog rawv kuv hab kuv pum kuv dlawbhuv tau lug ntawd koj tug Tub, Yexus, Huv Koj lub npe kuv Thov. Amees.