October 31, 2023

October  31, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Lub nplajteb hab ib puas tsaav yaam huv nplajteb kws tuabneeg ntshaw taabtom yuav dlua moog, tabsis cov tuabneeg ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam puab yuav nyob moog ib txhis.” — 1 Yauhaas John 2:17

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Txawm yuav yog peb pheej ua moog los zoo le ua lubneej dlua moog lawm zujzug.   Thaus peb tau nwg lawm!  peb ua tuabzoo ceev tseg! Vim lecaag tsuas ua le ntawd? Rua qhov peb paub tas yaam ntawd tsi ntev yuav pluj moog. Vaajtswv tau cog lug tseg rua peb tas,  nwg yog tug muaj txujsa nyob hab yuav nyob moog ibtxhis yog le tug kws rau sab ua kuas muaj kev phoojywg nrug nwg hab nwg yuav rau sab.  Ca peb lug ua zoo saib peb lub sijhawm peb siv, nyajtxag peb muaj.   Ca peb ua lug nug le nuav “yaam peb muaj hab tau ntawd puas yog yaam yuav nyob moog ibtxhis?”

 

Kuv Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj Txujsa ibtxhis, thov koj lug txhawb kuv lub zug kuas txawj ua tau lubneej zoo nyob huv kuv lubneej. Kuv tsi xaav kuas kim kuv lub sijhawm rua yaam kws kuv ua lubneej caumcuas. Thov koj pub koj tug ntsujplig lub fwjchim kuas kuv txawj ua tau lawv le koj tug dlejsab.  Huv Yexus lub npe. Amees.