October 30, 2023

A close-up of a signDescription automatically generatedOctober  30, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Koj ua lawv nraim le tej lug koj cog tseg, koj coj lawv tej tuabneeg kws koj tub cawm dlim lawm txuj haukev. Koj lub zugnchaav coj puab moog nyob huv koj lub tebchaws.— Tsiv Dlim Exodus 15:13

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Kuv muaj kev zoo rua kws yuav qha rua lwm tug txug tej yam tseemceeb huv tuabneeg lubneej.  Ibyaam kws ua rua peb txaus tshais kawg yog kev mob nkeeg, kev txomnyem hab kev plujtuag tabsis thaus muaj zoo le nuav kuas peb tsuaj sab rua Vaajtswv txujlug kws yuav txhawb peb lubzug, hab Vaajtswv cog lug tseg ua kuas peb ncu tas, Vaajtswv yuav tsi tso peb tseg zoo tuabyaam nkaus le thaus cov tuabneeg Ixayees lug txug ntawm ntug dlej havtxwv lab, puab tau kev twg lawm Vaajtswv ua le caag rua puab, nwg ua yaam tseemceeb kawg nkaus rua puab pum tas, qhov yuav muab lub tebchaws Kana-aas rua puab yog ua kuas havtxwv laj phuas tshes ua obsaab ua kev rua peb taug hlaa moog kuas dlhau. Nwgnuav, kuj ua rua nov hab paub txug ibqhov tseemceeb tuabyaam nkaus le timthawj Paulaus has rua huv Filipis…..Yog le ntawd kuv txhaj ca sab has tas, tug Vaajtswv kws pib ua haujlwm zoo rua huv mej lub sab lawm, nwg yeej yuav ua kuas tej haujlwm ntawd tav rua nub Yexus Khetos lug. (Filipis Philippians 1:6).  Rua qhov lug ntawm Yexus, peb yuav ruajsab hab ca sab rua Vaajtswv tej lug cogtseg kws najnub nwgnua muaj. Vaajtswv tub ua lawv le nwg has rua cov tuabneeg Ixayees.  Vim rua qhov nwg ua le ntawd rua puab, peb paub tseeb has tas,  “huv Vaajtswv kev hlub kws muaj tsi tu ntawd yuav coj peb cov kws nwg tug cawm lawm. huv nwg lub zug hab fwjchim, Vaajtswv tug ntsujplig kws muaj nyob huv koj lawm yuav pub lubzug rua koj kuas koj kovfeej.”

 

Kuv Thov Vaajtswv

Tug Tswv Yugyaaj zoo, nwg yuav coj tsi muaj kev phomsim thaus muaj tej xwmtxheem. Yog kuv nrhav hab ua lubneej rua nwg, thov koj ua kuas kuv paub tas koj yeej nyob nrug nraim kuv, thov coj kuv tawm thaus muaj kev xwmtxheem lug raug kws ua rua kuv twg kev lawm.  Thov tsim khu kuas kuv muaj kev ntseeg, O tug Tswv, thov koj ua tuabyaam nkaus le koj tub ua rua Mauxes hab Yausuas. Thov koj siv kuv kuas kuv paab tau lwm tug kuas nrhav tau koj tej lug cogtseg rua puab taug kev moog tsev. Huv Yexus lub npe, Kuv thov, Amees.