October 29, 2023

 October  29, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le caag los puamchawj, txuj kevcai kws kuv sau xaa tuaj rua mej nua yog txuj tshab. Yog mej saib Yexus Khetos lub neej hab mej lub neej mej yeej yuav pum has tas, txuj kevcai nua yog txuj tshab tag. Rua qhov qhov tsaus ntuj taabtom yuav dlua moog, qhovkaaj tseeb tub ci lug lawm. 9Yog peb has tas, peb nyob huv qhovkaaj tabsis peb ntxub luas lwm tug, cess peb tseem nyob peb huv qhov tsaus ntuj. 10Yog peb hlub luas lwm tug, cess peb yog cov nyob huv qhov kaaj, peb yuav tsi ua ib yaam dlaabtsi rua lwm tug ua txhum.” (1 Yauhaas John 1:8-10)

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Tej zag peb zais kev txhum rua huv ntsuab sab ntsuab plawv. Tej zag yuav yog kev txhum luj lossis miv, tabsis nwg yeej nyob rua huv tau huv tuabsi. Peb tuaj pehawm Vaajtswv, tuaj kawm Vaajtswv txujlug, ua tug qha cov kawm, ua cov hu nkauj, hab ntxiv ntau ntau yaam, tabsis txawm le ntawd los nwg tseem yog nwg kev txhum tsi pluj.  Yuav muaj dlaabtsi tshwm rua nwg yog has tas nwg zais le ntawd? Nwg yuav tsum paub tas qhov ua le ntawd yog qhov nwg dlaag. Yog thaus koj kov tsi yeej koj lub sab, mas koj yuav rov dlaag koj tug kheej?  Peb coobtug peb yeej tsi tshuam leeg paub tas, peb tau ua txhum, yog peb pheej ua le ntawd yuav ua rua peb kev ntseeg ntsuagqhwv txawm yuav yog peb tsi pum los peb yeej yog tug tuabneeg txhum. Tej zag peb tseem ua tug hu nkauj, qha Vaajtswv txujlug, peb tseem nyob huv pawgntseeg, peb tseem sis tuavteg hab tseem ua phoojywg rua coobleej ntau tug. Tabsis koj yuav has tas, “tej zag Vaajtswv yuav tsi suav has tas, ntawd yog kev txhum, hab tej zag kuv yeej yog tuabneeg zoo.” Thaus koj has le nuav tub yog koj zais koj tej kev txhum.

Vaajtswv yuav coj peb rov lug tau lecaag?  Vaajtswv yuav tsi coj peb rov lug yog has tas, peb tsi nyob rua huv qhovkaaj. Yog koj tseem nyob rua huv qhovtsaus, ntawd tseem yuav ua rua koj ntsib kev phomsim.  Tabsis yog koj yog Vaajtswv tug mivnyuas, koj yuav txaav lug nyob rua huv qhovkaaj, Vaajtswv yuav ci rua koj pum qhovkaaj kws huv koj lubneej. Hab Vaajtswv yuav coj koj tawm huv kev tswjfwm txuj kev txhum.

Kuv Thov Vaajtswv

Kuv Txiv Vaajtswv tug Dlawbhuv, Koj yog tug luj tshaaj, ua tsaug koj nyob nrug kuv pigkig ua ntej pigkig lug txug. Ua tsaug koj nrug kuv nyob yaav dlhau lug hab nrug kuv nyob nubnua, hab yuav nyob moog ibtxhis, thaus kuv tig saib rovqaab kuv pum koj kev hlub zoo le cov fuab pus puv haav yaa kaajnab huv koj lub fwjchim. Thov txhawb kuv lub zug. thov coj kuv txuj hauskev. Thov ua lawv le koj tej lug cogtseg le koj tau “HAS” Ua tsaug koj kev hlub muaj npuvnpos nyob huv kuv, kuv tuav tug Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees