October 28. 2023

October  28, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej tsi xob qaug rua nyajtxag, mej muaj npaum le caag mej ca le zoo sab rua tej kws mej muaj, rua qhov Vaajtswv has tas, kuv yuav tsi tso koj tseg lossis muab koj povtseg ib zag le.”— Henplais Hebrews 13:5

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Muaj ob txuj kev rua peb xaiv huv peb lubneej.  Ntawd yog peb ua neej nyob lawv le kev ntseeg lossis lawv le peb pum.  Peb yuav ca sab rua Vaajtswv txuj koobmoov lub fwjchim lossis ca sab rua tej peb qhovmuag pum. Rua qhov tej kws peb muaj tsi has nyajtxag lossis kev vaammeej yuav plujmoog lossis qub. Tabsis yaam kws lug ntawm Vaajtswv yuav yog yaam nyob moog ib txhis huv Tswv Yexus, rua qhov, qhov ntawd nyob rua ntawm txhua lub sijhawm kws peb muaj. Rua qhov muaj ntau ntau yaam nyob ua ntej peb. Yog le tsi xob novqaab sis txhawb sis qhuas: “Kuv yuav tsi tso mej tseg!”

 

Kuv Thov Vaajtswv

Kuv txiv tug Dlawbhuv, Koj luj tshaaj, ua tsaug koj nyob nrug kuv pigkig ua ntej pigkig lug txug. Ua tsaug koj nrug kuv nyob yaav dlhau lug hab nrug kuv nyob nubnua, hab yuav nyob moog ibtxhis, thaus kuv tig saib rovqaab kuv pum koj kev hlub zoo le cov fuab pus puv haav yaa kaajnab huv koj lub fwjchim. Thov txhawb kuv lub zug . thov coj kuv txuj hauskev. Thov ua lawv le koj tej lug cogtseg le koj tau “HAS”Ua tsaug koj kev hlub muaj npuvnpos nyob huv kuv, kuv thov huv Kuv tug Tswv Yexus Khetos lub npe, Amees.