October 27, 2023

October  27, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa tug ntawd yog tuabneeg tshab. Nwg lub neej qub tub dlua lawm nwgnua nwg muaj lub neej tshab! — 2 Kauleethaus Corinthians 5:17

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Tug Ntseeg, yog qhov zoo rua yug pib dlua!  Peb tau dlua cua tshab hab pib ua dlua tshab. Vaajtswv tsi yog yuav zaam txim rua peb xwb, Nwg tsi rau txim peb, hab nwg cawm peb, nwg tseem tsim peb dlua tshab!  Hab txhua zag peb moog cuag nwg, txhua nub peb rov moog muab tug kheej fij ua nwg tegnum, peb tau pib ua dlua hab ua rua taagnrho lub nplajteb yuav tshab. Yog le ntawd, yog peb pib ua huv lub xyoo tshab nuav, peb ca muab peb tug kheej rua nwg, thov nwg ntxhuas peb txhua yaam tsi ua ncaajnceeg, hab ua tug thwjcoj ntawm peb lubneej.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj Fwjchim hab dlawbhuv, Kuv xaav txhawbnqaa koj hab qhuas koj kawg kuv lub dlaag lub zug ntawm tej lug kuv has, hab tegnum kws kuv ua rua lub xyoo yuav lug nua. Kuv paub tas, yuav tsi ua tej nub, tabsis kuv xaav ib qhov huv kuv lubneej kuas yog fwm hab txhawbnqaa hab qhuas koj txhua nub. Huv lub Npe ntawm Yexus ntawm kuv tug Tswv kuv thov, Amees.