October 26, 2023

October  26, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Ca le moog cuag tug TSWV hab thov nwg paab, hab najnub pehawm nwg tsi tseg— 1 Xwmtxheej-Chronicles 16:11

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Tomqaab rov lug cuag Vaajtswv cov tuabneeg muaj kev cog lug tseg pehawm Vaajtswv, David hab Axaj kuas muaj tuabneeg hu nkauj  (1 Xwmtxheej Chronicles 16:7-37) kuas ua rua puab ncu ntsoov tej tseemceeb hab nrhav Vaajtswv lub zug hab timntsej timmuag rua qhov:

Ib yaam le peb yog Vaajtswv cov mivnyuas, peb yuav saib rua ntawm tug Tswv hab nwg lub fwmchim. Tsi yog peb yuav tog quasrawv nwg lub zug hab nwg lub fwmchim tabsis yog peb kawm paub nwg txuj kev hlub hab nwg lub fwjchim, tug Tswv coj peb lug ntawm nwg tug Ntsujplig, nwg kaav rawv peb tsi tso peb tseg. (Loo Romans 8:12-1728-29).

 

Kuv Thov Vaajtswv

Os tug Tswv, Kuv paub koj tsim kuv tseemceeb tshaaj le txhua yaam kws koj tsim lug nyob huv kuv nam lub tsev mivnyuas (Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 139:13-17). Kuv yeej paub tas koj yeej yuav tsi tso kuv tseg rua qhov koj tsim kuv muaj koj tug yaam ntxwv, muaj kev ywjpheej yog kuv nrhav koj hab ua tuabzoo kawm yuav ua rua kuv paub tas, koj yog tug muaj lub zug luj zug nchav. Thov koj foom koobmoov hab coj kuv kuas muaj lub sab dlawbpaug siv koj lub peevxwm kws koj tsim muaj nyob huv kuv. Kuv tuav huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees