October 25, 2023

October  25, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Tug TSWV has rua cov tuabneeg Ixayees has tas, Mej ca le lug cuag kuv, mej txhaj yuav muaj sa nrug luas ua neej nyob ntev. Tsi xob moog pe kuv huv lub nroog Npesenpas, hab tsi xob moog nrhav kuv huv lub nroog Npee-es, rua qhov Npe-ees yuav pluj moog. Tsi xob moog huv lub nroog Kilakas, rua qhov luas yuav caum cov tubneeg kws nyob huv tsiv moog nyob lwm tebchaws.” — Amos 5:4-5

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Koj puas  “Moog tom lub tuamtsev”? Kuv ca sab tas koj yuav moog! Tsi xob totaub yuamkev; kuv tsi xaav kuas koj tsi moog pehawm Vaajtswv!  tabsis peb yuav tsum ncu ntsoov kev sis sau ua ke rua qhov peb yog cov ntseeg.  (Heplais Hebrews 10:25). Tabsis yog thaus peb muaj kev txoos ua ke huv tug ntseeg lubcev, yog peb tuaj ua ke rua kev sis txhawb hab kev pehawm nrug Vaajtswv (1 Kauleethaus Corinthians 14). Peb tsi moog rua tom lub tuamtsev; peb yog lub tuamtsev! (Vaajtswv Txujlug huv phoo tshab yeej tsi siv lus lug tuamtsev yog has txug lub tsev!) Vaajtswv ceebtoom tuabneeg huv Vaajtswv txujlug phoo qub yog has txug moog rua ib qhovchaw pehawm Vaajtswv. yog le cov ntseeg yog cov muaj txajntsig hab tseemceeb rua tug Tswv txhaj yuav tsum tsi xob moog rua thaajchaw Npee-es, Npesenpas, Kilakas  kuv ntseeg tau has tas cov nroog nuav yog cov ntseeg coj dlaab teev qhuas luj. Yog le kev moog tom lub tuamtsev yog kev txhawbzug, ib leeg qhuas ibleeg. Yog thaus peb ua le nuav lawm peb yuav kawm paub ua ke hab luj hlub huv kev ntseeg ua kev nrug nwg!

 

Kuv Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug Dlawbhuv hab muaj kev hlub, yaam nkaus le peb muaj kev txhuv nyos lub limtam nuav, thov koj txhawb peb lub zug kuas peb paub has tas, koj yeej nrug nraim peb nyob. Kuv nyam lub sijhawm nuav vim yog lub sijhawm nyob txhwjxeeb pub rua koj.  Thov qheb kuas kuv muaj lub sab lug cuag tau koj taabmeeg ntawd suavdlawg. Kuv zoo sab qhuas hab fwm koj, thov koj lug nrug kuv nyob. Thov ca nubnuav koj paab kuas kuv lug nyob ze koj. Huv Yexus lub npe, kuv thov. Amees.