October 24, 2023

October  24, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

 “Yog yug xaav tubnkeeg, yug ca le tso dlaabndlub, tabsis yug yuav tsi muaj noj muaj haus.” — Paajlug Proverbs 19:15

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

 Kuv yug hab luj hlub huv tsev tuabneeg kws muaj peb tug tub. Txiv muaj tug cwjpwm:   Muab rua peb peb tug tug yuav tau hlawv thee tau ntau npaum lecaag huv ib nub. Lub tsev los kuj tsi tug, yog le peb yuav tau tawm moog hlawv sab nrau zoov. Txiv cim tsi tau nyob huv  Paajlug Proverbs 19:15 — Nwg yog ib yaamlug ntawm nwg rojntshaa DNA! Luj hlub, kuv yeej tsi nyam qhuas tej yaam tseemceeb kws ua khwv heev txhaj tau. Peb tsi hu ntawd has tas, “ua hauvlwm nyaav” txawm yog peb khwv npaum le ntawd los thaus kawg peb muaj txhaj muaj noj muaj haus tsi tu. Kuv txhaj pum tas, yug txhais teg khwv taag moog le thaus kawg yug txhaj paub tas, ntawd yog kev noj kev haus lug ntawm yug txhais teg khwv.

 

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug kaav txhua yaam tsaav, thov qha kuv kuas kuv paub ua lubneej kuas muaj caij su hab muaj caij ua num. Thov koj pub obqhov ntawd rua kuv sub kuv txhaj txawj fwm koj hab qhuas koj nyob huv kuv lub sab. Thov koj paab kuas ua tau txhua yaam txawm yuav ua rua kuv khwv tawm fws lug los kuas kuv pum tas, ntawm yog koj pub lubzug rua kuv os. Huv lub ntawm Yexus, Kuv thov tej nuav. Amees.