October 23, 2023

October  23, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv ua ib puas tsaav yaam le ntawd kuas puab lug cuag Vaajtswv. Yog puab kubsab lug xaav paub Vaajtswv, saib lug txug puab yeej yuav paub rua qhov Vaajtswv nyob tsi dleb ntawm peb txhua tug.” — Acts 17:27

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Peb kev nrhav Vaajtswv peb yeej yuav tau nrhav moog kuas thaus ntsib nwg!   Vaajtswv tau taws ntivteg rua peb pum txhua yaam muaj nyob sau ntsuabntug kuas peb paub ua peb lubneej kuas muaj qaabhau.  Nwg muaj lub homphaj: Vaajtswv lub homphaj yog kuas peb nrhav Vaajtswv. vim nwg yeej nyob tsi dleb ntawm peb, nwg tog tsawv peb hab tog moog txug nub nwg ntsib peb.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Txiv, tug nyob sau Ceebtsheej,  kuv xaav paub koj heev dlua yaav taaglug. Kuv nrhav tug Tswv. Kuv tug ntsujplig nrhavrhuav kuas tau nov koj txujlug. Txiv, tug muaj kev hlub, thov koj lug coj kuv lubneej ntajnub hab paab kuas kuv paub koj txujlug tseeb. Kuv yeej xaav paub koj txawm yog kuv tub paub koj lug ntawm koj. Huv lub npe tug Cawmseej, Kuv thov. Amees.