October 22, 2023

October  22, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Cov noob nplej kws poob rua huv lub hauv paug xuavpaug, pev txug cov tuabneeg kws nov Vaajtswv txujlug, tabsis puab tej kev nyuajsab, kev ntshaw nyaj ntshaw txaj hlub tuaj laum Vaajtswv txujlug lawm, txujlug ntawd txhaj tsi txi txiv.” — Mathais Mtthew 13:22

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Txhua yaam muaj nyob huv lub nplajteb yuav lug taabkaum peb kev nrhav Vaajtswv lub tebchaws. Ntsoog tsho hab lub kuamuag kws tej nub huv peb lubneej yuav ua rua peb tsi muaj cuabkaav moog cuag tau Vaajtswv.   Huv zejzog, peb kev ntshaws kev npluasnuj, peb npaaj sab rua tej yaam khoom huv lub nplajteb yuav ua rua peb tso Vaajtswv tseg los kuj muaj.  Kev nyuaj sab txhuv nplawv yuav ua rua peb kev ntseeg tsi ruaj tsi khov. Tshwjxeeb yog peb saab ntsujplig yuav tsuagqhwv. Peb kev npluanuj yuav nrhav pum huv Yexus,  tsi yog yaam khoom kws txawj puag txawj pob yuav yog yaam zoo rua peb tau moog ibtxhis. Yog nwg yog yaam tsi yog tseemceeb rua peb, ces Vaajtswv lub tebchaws yog yaam tseemceeb rua peb. Rua qhov muaj sau ca huv  (Mthais Matthew 6:33). Tabsis mej yuav tsum xub ca Vaajtswv kaav mej lub sab, hab mej yuav tsum ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam tso, Vaajtswv maam le muab tej nua ntxiv rua mej.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv Leejtxiv, thov paab kuas kuv muaj kev ncaajnceeg siv yaam koobmoov kws kuv tau lawm paab tau lwm tug. Thov tug Ntsujplig Dlawbhuv, paab kuv kuas tsi xob ntshaws yaam kws yuav puamtsuaj. thov koj pub kuas kuv muaj lub sab npuab koj. Thov koj paab kuas kuv tsi xob ntshaws yaam kuv tsi muaj. Thov pub kuas kuv muaj lub sab nyob huv Tswv Yexus. Thov coj kuv lubneej kuas tawgpaaj txi txiv kws muaj lub sab npuvnpos rua huv koj txuj kev hlub. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.