October 21, 2023

October  21, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv es, thov koj paab peb, cawm peb, nqug peb teg, hab zaam txim rua peb kuas koj txhaj le tau ntsejmuag.” — Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 79:9

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Peb tsi tsim nyog tau Vaajtswv txujkev hlub. Peb tsi muaj feem kws yuav tau nwg kev zaamtxim.  Vaajtswv qha nwg txuj kev hlub huv Yexus, nwg tug tub kws nwg hlub, qhov ntawd yog Nwg txujkev hlub peb.  Vaajtswv kev hlub hab kev zaamtxim tsi yog coj peb moog txais kev cawmdlim tabsis yog moog txais Vaajtswv lub npe kws muaj meejmom.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv lub npe Dlawbhuv, Kuv xaav tau koj kev hlub hab kev zaamtxim. Kuv xaav tau koj coj kuv tawm ntawd yaam kws nyag kuv. Yog tsi yog Vaajtswv lub fwjchim hab kev hlub, kuv yeej ua tsi tau dlaabtsi.  Thov koj txuj kev hlub muaj rua kuv tsi tus ncuas hab ua lub zug rua kuv coj kuv moog txug qhov tsim nyog fwm.   Thov coj kuv tawm ntawd txuj kev txhum hab coj kuv moog pum koj tug tshwjchim. Huv Yexus, kuv tug Cawmseej lub npe, Kuv thov. Amees.