October 20, 2023

October  20, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tomqaab ntawd ib tsoom tuabneeg Ixayees thov Vaajtswv le nua has tas, Tug TSWV es, koj tuab leeg yog tug TSWV. Koj yog tug kws tsim ntuj, hab tej nubqub sau nruabntug. Koj yog tug tsim nplajteb, tsim havtxwv, hab ib puas tsaav yaam huv nplajteb hab huv havtxwv. Koj pub txhua yaam tsaav muaj sa huv tuabsi. Ib puas tsaav yaam muaj fwjchim sau qaumntuj, puavleej txhus caug pehawm koj.”— Nehemiah 9:6

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Nehemis ntsib qhov kev simsuam nyuaj kawg.  Nwg paub, yaam kws lug raug ntawd yog ua ib qhov tseemceeb rua Vaajtswv tsaav tuabneeg ncu ntsoov tas, puab tug Vaajtswv yog tug Vaajtswv zoo lecaag!  thawj qhov ua rua pum tas Vaajtswv yog Vaajtswv hab yog txhua yaam tug Tswv.  Qhov peb pehawm nwg yog yaam nwg xaav tau kuas peb nyob ze ntawd nwg. Txhua yaam muaj sa hab txheej caum txheeb phom nubqub tsi has tej kws nyob sau ntsuabntug lossis huv ntsuab tivtxwv puas leej tog ntsoov Vaajtswv tug tsim puab. Xws le thaus yuav tsaus ntuj hab kaajntug txoog tsi has tsajlug tsajmig puavleej zoo sab hab quaj xwv quas nab qhuas Vaajtswv.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Tug Vaajtswv Dlawbhuv hab meejmom sab, tsuas yog koj tuableeg yog tug Tswv-tug Tswv ntawm txhua yaam tsim muaj hab yog tug Tswv huv kuv lubneej. Txhua tsaavyaam yuav qhuas koj kws yog tug tsim puab. Txiv, kuv thov koj ntxiv kuas kuv muaj lub sab npuvnpos qhuas koj ibyaam le cov tubkhais sau ceebtsheej qhuas koj. Koj yog tug Vaajtswv tsimnyog qhuas hab fwm moog ib txhab ibtxhis. Kuv qhuas koj, kuv pehawm koj, kuv hu nkauj qhuas koj hab kuv qheb kuv lub sab rua koj. Huv Yexus Khetos lub npe. Amees.