October 19, 2023

October  19, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Rua qhov Yexus Khetos tuag tuab zag xwb txhiv tau mej lub txim lawm. Nwg yog tug ncaajnceeg, nwg tuag txhwv cov tuabneeg tsi ncaajnceeg. Nwg ua le ntawd nwg txhaj coj tau mej moog cuag Vaajtswv. Luas muab nwg lub cev tua povtseg tabsis Vaajtswv tsaa nwg tug Ntsujplig sawv rov qaab lug.” — 1 Petus 3:18

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Tsi yog ib zaaj tsi txaus ntseeg puas yog?  Tsaam nyam nyeem ntawv xuvxwm kws muaj lub hauvpaug lug ibtug tuag es ua rua tsi paub tas vim lecaag tuag. Nwg yog ibzaaj txagzag hab tsi puab qhovtseeb. Tabsis peb paub qhov txawv. Tej yaam zoo le nuav kuj yog ib koblug ua rua Vaajtswv lub sab pobpuag rua tuabneeg nplajteb. Vaajtswv txujlug qha tas, Xastaas  yog tug tua tuabneeg thawj xubthawj. (Yauhaas John 8:44-45) Rua tug tuabneeg paub txug qhov muaj tsaj ua theej txhoj yog ibyaam hab muab ntshaav lug paug tuabneeg txuj kev tuag, qhovnuav kuj yog ib yaam hauvpaug lug: nwg yog “Yexus txuj kev hlub.” “ibzag rua txua tug” nwg muaj lub tsablug tas tsi muaj muab tsaj lug tua theej tuabneeg lub txhob lawm.  (Henplais Hebrews 7:25-279:11-14). Nwg yog lug ntawm qhov Yexus lug cogtseg has tas, “coj” txhua tug lug “cuag Vaajtswv” lug ntawm qhov Yexus tugkheej ua yaam khoom fij-ntawd tsi muaj kev tu nruabnraab Vaajtswv hab peb, tsi muaj kev yuav lug taabkaum ntawm Vaajtswv hab peb.  Yexus yog tug qheb lub qhovrooj moog sau ceebtsheej rua peb hab Vaajtswv qheb sab hlo has tas, “Lug tsev; kuv tau tog koj lug lawm ntev.”

 

Kuv Thov Vaajtswv

Txiv Vaajtswv, thov koj qha kuas kuv paub txug koj lub sab taabncuab hab koj kev hlub kws ua yaam khoom fij hloov kuv?  Qhua kuas kuv kuv paub txug yaam kws koj ua rua kuv hab cawm kuv. Kuv tsuas paub tas, nwgnua kuv tau kev ywjpheej vim yog koj hlub kuv muaj koj tug tub lug ua yaam khoom dlawbhuv fij rua kuv. Txhua yaam zoo hab yaam kws nyob moog ibtxhis yog lug ntawd koj kev hlub.   Thov koj qha kuas kuv paub txug koj txujkev hlub kws koj muab pub rua kuv hab txhua yaam kws koj yuav muab ua koobmoov rua kuv. Huv Yexus tug muaj lub npe zoo kawgnkaus, Kuv thov. Amees.