October 18, 2023

October  18, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Txawm yog mej tsi pum nwg los, mej muab sab npuab nwg. Txawm yog nimnua mej qhov muag tsi pum nwg los, mej ntseeg nwg. Vim le ntawd mej txhaj zoo sab kawg nkaus tsi pum qaab pav le,  rua qhov mej taabtom yuav dlim plawg mej tej kev txhum lawv le mej ntseeg nwg.”— 1 Petus 1:8-9

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Koj puas ca sab rua yaam koj tsi pum? Puas muaj le ntawd! Sob lug nug nuav yog nug txug dlaabtsi?  Peb lubneej yog muaj yoog moog lawv le peb ca sab rua yaam peb tsi pum- yaam zoo le fuabcua rua peb ua paas, peb tsi pum tabsis peb yeej ntseeg tas muaj cua, peb txhaj ua taug paas. Kev ntseeg Yexus yog kev paub tas huv nwg txawm muaj ib puas tsaavyaam kws yug pum hab yug tsi pum lo yug tseem ruaj sab tau tas huv nwg txawm muaj txhua yaam. Qhov teebmeem yog huv peb lub sab tsi paub leeg paub xwb. Peb kev paub,  “nwg tsi txaus ntseeg, tabsis nwg yeej muaj tseeb.”  Kuv tsi paub koj, tabsis kuv yeej paub qhov tseeb hab qhov cuav ntawd yog huv peb lub sab. Kuv muaj kev ntseeg hab txaus sab vim kuv ntseeg!.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Dlaabtsi ntim nyob huv koj lub plawv, Txiv, kuv xaav kuas kuv muaj feem koom tau nrug koj txhua nub-thov koj so kuv lub kuasmuag kws plooj plooj hab qha kuv kuas rov hlub tau tug kws kuv hlub hab paub qhovtseeb huv txujkev hlub. Thov koj xob tso kuv tseg hab ua rua kuv taag kev casab txawm yuav yog zoo lecaag los thov koj nrug nraim kuv os kuv tug Tswv. Huv Yexus lub npe, Kuv thov Amees.