October 17, 2023

October  17, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv tub cawm peb dlim dlaab ntxwgnyoog lub fwjchim, hab coj peb lug rua nwg tug Tub kws nwg hlub kaav lawm.” — Kaulauxais Colossians 1:13

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Tuabneeg thoob qaabntuj hab txawv tuabneeg muaj tug nyeem Vaajtswv txujlug tej Nub.  Txawm yuav yog peb nyag nyob ibsaab ntuj hab nyag nyob nyag lub tebchaws los peb koom tuabtug Vaajtswv.  Peb nyag muaj nyag kev coj noj coj ua, kevcai tswvfwm, muaj nqajtawv txawv. Vim lecaag?  rua Vaajtswv txujlug qha meej nyob huv Cov tubkhais Acts 17:26 has tas “Vaajtswv tsim tuabtug tuabneeg nrhawv tsim muaj txhua haiv tuabneeg nyob qhov txhua qhovchaw huv nplajteb nua. Vaajtswv xub teem nubnyoog ca hab tu tebchaws rua puab nyob.” Peb raug tsim lug muaj yaam yuav nyob moog ibtxhis lug ntawm Vaajtswv tug tsim peb. Yog le txawm yuav has yaam lug twg, nyob qhovtwg, xeemtwg, haiv tuabneeg twg! Peb yog Vaajtswv cov minyuas hab ibfeem ntawd yog feem nyob Vaajtswv lub tebchaws lug ntawm tug Tub huv nwg Txujkev hlub.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Siv Peb, O Txiv, yuav kuas peb rhuav tau qhov khi peb ca ntawd. Thov koj paab kuas peb yog cov yuav tau nyob Vaajtswv koj lub tebchaws. Thov koj tshem kev tsaus ntuj nti tawm huv peb lub sab kuas peb muaj chaw casab hab pum koj kev hlub peb. Ca koj ua lub teebci kuas pum koj kev hlub sub tuabneeg nplajteb txhaj pum tas koj yog tug kws khu peb tej mob hab cawm peb tsi xaiv leejtwg ntsejmuag. Kuv thov huv tug Tswv Yexus Khetos, tuabtug kws yog tuabneeg nplajteb tug Cawmseej. Amees.