October 16, 2023

October  16, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Tabsis txhua leej kws vaamkhom koj yuav zoo sab hlo, puab yuav najnub hu taus nkauj luas ntxhwb ntxhi. Thov koj tsomkwm cov tuabneeg kws muab sab npuab koj, vim koj cawm puab, puab yuav nyob kaajsab lug.”— Nkauj Qhuas Vaajtswv – Psalm 5:11

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Thaus muaj tug kaabmoob aws Covid 19 yog cov xyoo tsi yoojyim rua cov ntseeg.  Thoob nplajteb muaj kev kev txhawb hab plujtuag ua rua lub nplajteb nuav muaj tuabneeg quajntsuag hab tsi muaj kev tawm tau moog koom lub nteeg. Tej nuav ca le ua rua cov ntseeg kev ntseeg zoo le tsuagqwv hab nyob huv tsev tawm tsi tau moog pehawm Vaajtswv hab tau ua rua coobtug leej ntau tsev tuabneeg tso Vaajtswv tseg. Yog le ntawd tsimnyog peb yuav tsum tau rov lug muaj kev muaj kev thov Vaajtswv le Vaajtswv txujlug has txawm yog tau zoo los txomnyem mej yuav tsum ua Vaajtswv tsaug hab Vaajtswv txujlug tseem has ntxiv tshoob rua huv tas, yuav tsum thov Vaajtswv tsi tseg tsi tu, peb txhaj yuav tiv taug txuj kev suavsim kws yuav lug raug peb. Thaus peb thov, ca peb ncu txug lwm tug hab paub tseeb tas, yuav tsi muaj ibyaam dlaabtsi twg yuav cais tau peb tawm qhov Vaajtswv tub hlub peb lawm. thov nwg kev hlub hab kev coj peb nubnua hab pigkig moog ibtxhab ibtxhis.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj Fwjchim luj, thov koj hlub tuabneeg nplajteb lawv le koj kev thaajyeeb. Thov koj foom koobmoov rua peb kuas muaj yeej hab nyob khov kho rua huv koj. Thov koj lug txhawb peb lub zug hab pub kuas peb muaj chaws ca sab. Huv Yexus lub npe, kuv thov. Amees.