October 15, 2023

October  15, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug kws tsi ntseeg, tug ntawd yeej ua tsi tau hum Vaajtswv sab. Rua qhov tug kws xaav lug cuag Vaajtswv tug ntawd yuav tsum ntseeg has tas, muaj Vaajtswv tag hab ntseeg has tas, tug kws lug cuag Vaajtswv yeej tsi nkim tug ntawd lub zug ib zag le.” — Heplais Hebrews 11:6

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Peb kev phoojywg nrug Vaajtswv muaj lug ntawm Yexus muab nwg txujsa lug tuag sau tug ntoo khaublig hab peb leeg txais yuav nwg huv peb kev ntseeg. (Loo Romans 1:510:9-1316:26; Kaualauxais Colossians 2:12-15).  Qhov kev ntseeg yog kev ca sab ntsoov rua Vaajtswv tsi yog peb tau dlaab tabsis yog peb tug kheej leeg paub hab xaav paub nwg. Peb Txiv muaj lub sab ntev tog peb hab nrhav peb.  Qhov peb nrhav tau nwg yog dlaabtsi! qhov ntawd yog peb paub nwg paub meej tseeb tas, huv nwg peb muaj txujsa moog ibtxhis lug ntawm Vaajtswv hab tsuas muaj nyob huv Vaajtswv tuableeg huv peb tug Vaajtswv kws yog Yexus!

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Dlawbhuv, kuv nrhav tshuav kuas paub koj heev ntxiv. Kuv ntseeg huv koj hab ntseeg tej kws koj ua rua kuv hab foom koobmoov rua kuv huv Yexus lug ntawm tug Ntsujplig Dlawbhuv.  Thov koj lug nyob hab coj kuv lubneej huv koj pawgntseeg. Huv Yexus lub Npe, kuv thov. Amees.