October 14, 2023

October  14, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej sim noog saib kuv sawv saab qhovrooj nrau hu. Yog leejtwg nov kuv lub suab hab qheb qhovrooj, kuv yuav lug huv tug ntawd tsev. Kuv yuav nrug nwg noj mov hab nwg yuav nrug kuv noj mov.” (Tshwmsim Revelation 3:20)

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Yug tau txais kev cawmdlIM tsi yog has txug tug nqes koj them kuas koj moog sau Ceebtsheej.  Thaus kuv caw koj lug rua huv Yexus, kuv tsi tau caw koj kuas koj moog tom lub tsev paamtuag; kuv taabtom caw koj moog nojhaus zoo sab. Yexus has le nuav has tas, “Lug hab noj. Lug hab noj.” Nwg has, “Kuv yuav lug zoo le tug qhua, hab tes kuv yog tug tswvtog.” Yexus caw koj lug hab kuas koj muaj kev phoojywg nrug Nwg.

Thawjqhov, tso koj kev ntseeg huv Yexus.  Ces yuav ua rua koj muaj kev ywjpheej lug ntawm Yexus hab muaj kev phoojywg nrug Yexus.  Koj puas muaj kev phoojywg? Kuv qha rua koj paub tas, Yexus yog tug tseeb nyob huv kuv ibyaam nkaus le tug tuabneeg nyob ntawm kuv ib saab huv tuab nchaav tsev nrug kuv. Kuv tsi pum Nwg, tabsis Yexus yog kuv tug phoojywg. Hab kuv noj haus nrug nwg hab muaj phoojywg nrug Nwg.  Dlaab ntxwgnyoog xaav tau kuas kuv totaub txawv nrug Vaajtswv. Vaajtswv yog tug zoo txhua lub sijhawm, hab Nwg has rua kuv has tas, “Lug hab nojhaus.”

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Dlawbhuv, Kuv nrhav kuas kuv paub koj heev dlua qub, Kuv ntseeg koj hab koj tej kws koj tau pub koobmoov rua kuv lug huv Yexus ntawd koj tug Ntsujplig Dlawbhuv nyob nraim nrug kuv. Thov koj tsim kuas kuv muaj kev zoo sab nubtaag nubtuaj lug ntawd koj lub fwjchim muaj nyob huv kuv lubneej hab lubneej muaj nyob huv pawgntseeg. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.