October 12, 2023

A close-up of a globeDescription automatically generatedOctober  12, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv yuav ua le nua kuas tej haivneeg pum has tas, kuv yog tug muaj fwjchim hab tug zoo kawg nkaus. Thaus muaj le ntawd, puab yuav paub has tas, kuv yog puab tug TSWV.  — Exekhiyas zekiel 38:23

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

 

Nyob rua huv tej lub sijhawm thaus Vaajtswv tsaav tuabneeg muaj kev txaajmuag saab nqajtawv hab saab ntsujplig, nwg cog lug tseg tas yuav muaj kev txavtxim rua tug tawmtsaam. Nwg kuj tseem qha paub tas, kev txavtxim yuav muaj lug.  Nwg yuav qha txug nwg lub fwjchim hab kev dlawbhuv sub puab txhaj paub nwg, yog Yawmsaub-Vaajtswv rua “nwg haiv tuabneeg”  hab yog Vaajtswv rua txhua haiv tuabneeg.  Kuv yuav zoo sab kawg nkaus le yog Vaajtswv qha nwg kev hlub hab dlawbhuv rua peb pum, es ua le koj puas yuav zoo sab nrug? Yuav ua rua Vaajtswv tau koobmeej tas, nwg yog Nwg hab yaam nwg tau ua tav yog yaam tseemceeb hab luj kawg nkaus. Ca nub ntawd lug txug sais!

 

Kuv Thov Vaajtswv

Txiv, kuv leegtxim rua koj. Peb tuabneeg lub cev yog nqaj plhaubmaag, txhaav plhaubtaub yog yuav muab pev txug koj txuj kev dlawbhuv mas tub pev tsi tau ib nyuasqhov kag le. Tabsis nwgnuav kuv ruaj sab rua kuv kev ua phoojywg nrug koj lug ntawm Yexus! Leejtxiv Kuv yuav tsi siv koj lub npe ua dlom ua dlim.  Kuv yuav fwm koj taabmeeg txhua haiv tuabneeg. Thov koj qha koj kev hlub kws dlawbhuv rua kuv sub txhaj yuav ua rua txhua leej txhua tug paub koj tas, koj tuableeg txhaj yog Vaajtswv tseeb hab tug muaj sa nyob hab yuav nyob ib txhab ibtxhis! huv Yexus Lub Npe, Kuv thov. Amees.