October 11, 2023

October  11, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej tsi xob has lug twm luas ib zag le. Mej yuav tsum has tej lug zoo txhawb luas lub sab, lub ntsws xwb txhaj le muaj nqes rua cov noog.”— Efexaus Ephesians 4:29

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Tug ntseeg kev sis txuas lug tsi yog has kuv zoo xwb. Tsi yog lub homphaj kuas totaub. Lub homphaj tsi yog paub qhov tseeb xwb. Tabsis lub homphaj yog kuas paab tau tug kws nov lawm muaj nqes rua nwg yog meej nplag tas, tej lug has ntawd muaj kuab npaum lecaag thaus puab nov lawm ua rua peb nyob kaajsab lug.

 

Kuv Thov Vaajtswv

Tug tswv Yugyaaj zoo, Kuv xaav kuas nwg muaj lub sab dlawb sab zoo, kuv xaav kuas kuv cov lug kuas yog tej lug ua koobmoov rua cov noog. Thov koj paab kuas kuv ua lug muas lug mog kuas ua rua lwm tug tau koobmoov. Thov koj pub kuas kuv npuv npos tej lug zoo kuas yuav txhawb tau lwm tug lub zug hab qha tau koj txuj kev hlub rua tug kws nwg taug kev nrug koj. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.