October 10, 1023

October  10, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ca le tso sab plhuav rua tug TSWV, ca le ntseeg, tsi xob poobsab. Ca le tso sab plhuav rua tug TSWV. “ Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 27:14)

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Koj puas tau muaj lub sab ntev hab uv rua nrug tug Tswv, vim lecaag Vaajtswv pheej tsi txaav sai sai? Koj puas paub tas, muaj tej lub sijhawm koj ua yaam zoo lug ntawm sijhawm phem? Mauxes coj tsaav pejxem Ixayees, tabsis nwg tsi tog lub sijhawm zoo le maam coj, thaus kawg yog tua tsaav tuabneeg ixayees hab siv sijhawm 40 xyoo nyob huv tajzeb suabpuam, moog moog lug lug tsi tshwm qhovtwg (Tsivdlim 2:11-22).  Nwg txav tam ua ntej Vaajtswv txaav

Yexus yeej tsi maaj; Yexus yeej tsi qeeb; hab Yexus ua tav taag txhua yaam kws Vaajtswv muaj rua nwg ua. Nwgnua, kuv paub peb coobtug muaj lub sab ntev nrug Yexus; puab xaav paub tas “vim lecaag Yexus tsi maaj ntsooj ua?”  Yexus tog pebcaug xyoo nrug nwg txiv ua tug kw ntoo. Peb yuav xaav tas, “Hej, yog koj yog tug Cawmxeem, vim lecaag koj tseem ca lub sijhawm dlhau moog pebcaug xyoo?” Koj puas paub Yexus has le caag? “Kuv lub sijham tseem tsi tau lug txug” (Yauhaas  2:4; saib txuas huv 2:7). Nwg tsuas yog tog Vaajtswv lub sijhawm.

Malis hab Matha tuaj cuag Yexus has tas, “Lug, paab, Laxalaus tub mob” (Yauhaas  11:3, tug sau muab lug).  Yexus tsi lug sais hab tog txug thaus Laxalaus tuag, hab nwg le maam lug hab tsaa Laxalaus. Lub sijhawm ntawd, cov tuabneeg ntawd txhaj pum hab qhuas Vaajtswv, ca sab rua Vaajtswv lub sijhawm.

 

Kuv Thov Vaajtswv

O Vaajtswv tug muaj fwjchim Luj kawg nkaus, tug muaj cuabkaav taw qha tuabneej lubneej, thov paub kuv kuas kuv paub txug koj nploojsab hlub nwgnuav hab taamsim nuav.  Kuv xaav ua tau lubneej nrug tau koj hab kuv xaav kuas lwmtug paub tseeb pum txhua tas koj yog tug ua tau txhua yaam lawv le koj tejlug cog tseg. Kuv lubneej ua tau tim khawv tas koj yog tug coj kuv lubneej hab kuv ca sab ntsoov rua huv koj. Huv Yexus lub npe, I thov tej yaam nuav. Amees.