October 9, 2023

October  9, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Tug TSWV es, thov koj cob qha kuv, kuas kuv paub taug koj tej kev, thov koj paab kuas kuv paub tej kev nua tseeb. Thov koj cob qha kuv, kuas kuv paub coj kuv lub neej lawv le koj txujlug tseeb, rua qhov koj yog kuv tug Vaajtswv kws cawm kuv dlim. Kuv najnub ca sab ntsoov rua koj. — Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 25:4-5

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Txujsa kuj ua rua peb tsi totaub.  Muaj ntau txuj kev rua peb xaiv hab tswj huv peb lubneej.  Koj yuav ua tuabzoo nrhav txuj kev kuas zoo rua koj taug-hab kuas yog txuj zoo tshaaj, kuas yog Vaajtswv txuj rua koj kev ua neej? Peb thov Vaajtswv qha nwg txujkev rua peb. Peb kev ca sab rua nwg. Vim lecaag peb txhaj ca nwg ua tug tawv kev rua peb taug, vim nwg yog qhovtseeb hab qhov tseeb ntawd yog qhov peb yuav tau taug. Yog peb qheb peb lub sab rua nwg coj hab qha yuav ua rua peb paub qhovtseeb. Tug Tswv qha koj txujkev rua kuv taug, thov cobqha kuas kuv paub qhovtseeb vim koj yog Vaajtswv tug qhovtseeb, hab kuv ca sab ntsoov rua koj nub dlhau nub.

 

Kuv Thov Vaajtswv

O Vaajtswv tug muaj fwjchim, thov paab kuv kuas ua tau tug tuabneeg zoo kawgnkaus. Kuv xaav tau kuas kuv ua tau lubneej zoo kawgnkaus rua huv koj hab koj tug nyaam ntxwv muaj nyob huv kuv, coj kuv hab pub kuas kuv