October 8, 2023

October  8, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis nwgnua kuv qha rua mej has tas, mej yuav tsum hlub mej cov yeebncuab, hab thov Vaajtswv paab tej tuabneeg kws tsimtxom mej. Yog mej ua le ntawd mej yuav yog Leejtxiv, tus kws nyob sau Ceebtsheej cov mivnyuas, rua qhov nwg ua lub nub ci rua cov tuabneeg ua phem, hab cov tuabneeg ua zoo txhua tug ib yaam nkaus. hab nwg tso naag rua cov tuabneeg ua ncaaj, hab rua cov tuabneeg ua nkhaus txhua tug ib yaam nkaus. Yog mej tsuas hlub tej tuabneeg kws hlub mej xwb, mej xaav has tas, Vaajtswv yuav pub nqezug rua mej nua los? Txawm yog cov tuabneeg sau se rua cov numtswv Loo los, puab paub hlub cov tuabneeg kws hlub puab hab?” (Mathais Matthew 5:44-46)

 

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Peb yog cov tuabneeg txhwjxeeb. Ibyaam nkaus le tug Ntseeg, peb cov mivnyuas nyob huv qhov kaaj. Tabsis lub nplajteb cov mivnyuas npuv npo yog nyob huv tsausntuj.  Peb ua neej yog lawv tug Ntsujplig coj; puab ua neej nyob huv qhov kev txhum. Peb ua neej nyob huv kev ntseeg, puab ua neej lawv le qhov puab pum. Peb tomtaub puab, tabsis puab tsi nkaagsab peb. Yexus has tas, kuas peb hlub tug tuabneeg kws tsimtxom peb.

 

Peb paub lawm has tas, thaus Vaajtswv tso naag lug kuj muaj qee tug chim tabsis tsuas muaj qee tug zoo sab. Tabsis peb cov kws ntseeg Yexus lawm peb ca le zoo sab rua tej ntawd yog koobmoov rua qee yaam peb pum tsi txug. Ua le Vaajtswv kev hlub tuabneeg nplajteb! Koj puas txaus sab qhov kws Vaajtswv hlub tug tuabneeg txhum?  Koj yuav zoo lecaag yog Vaajtswv tsi hlub tug tuabneeg txhua.  Tsuas yog peb lub qhovmuag tsi pum peb txhaj le pum tas peb tsi yog tuabneeg txhum. Kuas peb pum le nuav tas, nub kawg Vaajtswv txujlug has tas, cov tuabneeg kws muab nwg ntsa rua sau khaublig ntoo hab tua nwg yuav pum Nwg. (Saib Yauhaas 16:2.) puab yog tuabneeg dligmuag hab xaav tau kev hlub; peb yuav tsum ua zoo rua puab,  ibyaam nkaus le Vaajtswv ua zoo rua peb hab hlub peb.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim, koj tug Tub Yexus yog kuv lubzug luj zugnchaav hab yog kuv kev ca sab.  Kuv tog ntsoov nub tug Tswv rovqaab lug hab txhua tug kws yog nwg mivnyuas yuav zoo sab kawg nkaus le thaus kuv tseem yog mivnyuas tog namtxiv moog ua haujlwm lug tsev.  Kuv xaav tau su huv koj lub xubndlha hab paub koj tug tub heev dlua. Huv lub npe ntawm Yexus Khetos, kuv tug TSWV, Kuv thov. Amees.