October 7, 2023

October  7, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej cov kws saab saab vim mej ris nraa nyaav, mej ca le lug cuag kuv, kuv yuav ca mej su.”— Mathais 11:28

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Koj yuav moog rua qhovtwg yog thaus koj nkeeg hab saab saab lawm? Yog tsi muaj txaaj, muaj nubsu, lossis taug moog kev dleb lossis tsi muaj chaw rua koj su, yog koj saab ntsujplig rua xaav su koj puas yuav yeem moog su huv Yexus. Nwg caw peb kuas peb coj peb tej saab saab moog rua huv nwg hab su rua huv nwg nrug nwg.

 

Yog le koj tseem tog dlaabtsi? Lug cuag Yexus hab zoo sab rua nwg txuj koobmoov kws nwg muaj kws yog kev hlub, kev zaamtxim, kev taabncuab, kev tshab hab su! Yexus caw peb:  “Mej txhua tug ca le moog nrug kuv, moog rua qhov kws nyob nragtu hab peb yuav tau su mivntsiv”  (Malakaus  6:31).

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim, Koj tug Tub Yexus yog kuv lubzug luj zugnchaav hab yog kuv kev ca sab.  Kuv tog quasntsoov nub koj tug Tub rov lug rua kuv hab rua txhua tug kws yog koj mivnyuas. Tabsis Txiv, kuv xaav paub koj heev dlua qhovqub lug ntawm kuv lub sab tsi muaj faib. Kuv xaav tau su huv koj, ua koj tegnum. Thov pub koobmoov rua kuv hab coj kuv kuas kuv muaj lub sab kublug nrug koj moog sub kuv txhaj nrug tau koj ua phoojywg. Huv Yexus Khetos lub npe, Kuv thov. Amees.