October 6, 2023

October  6, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug Vaajtswv kws hu mej lug ua nwg haiv tuabneeg yog tug zoo kawg nkaus. Yog le ntawd mej yuav tsum coj mej lub neej kuas zoo kawg nkaus hab dlawbhuv.  Vaajtswv phoo ntawv qha has tas, Mej yuav tsum ua tuabneeg zoo kawg nkaus hab dlawbhuv rua qhov kuv yog tus zoo kawg nkaus hab dlawbhuv.”(1 Petus 1:15-16)

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Lu lug kws has tas dlawbhuv yog has lecaag tag?  Ntawd yog has txug tas, raug cais, txawv hab muab koj tug keej feeb rua ibcaag ntawm koj txuj kev ua neej le tuabneeg nplajteb.  Kev dlawbhuv tsi yog tug mojyaam, nwg yog muab koj tugkheej xyeeb rua ibqhov txhwjxeeb. Dlawbhuv yog ua lubneej tsi muaj qhov luas txob thuam txug yug lubneej.  Ua tug tuabneeg dlawbhuv yog tug muaj ua lubneej txawv tuabneeg nplajteb kev ua neej najnub nwgnuav. Nwg txhais tau has tas muaj lubneej le Vaajtswv. Vaajtswv yog tug dlawbhuv, yog le ua tug tuabneeg dlawbhuv yog tug ua le Vaajtswv yog tug dlawbhuv. 2 Peter 3:11 has tas, “Yog le ntawd, peb paub has tas, ib puas tsaavyaam yuav puamtsuaj moog taagnrho, mej yuav tsum coj mej lub neej zoo le caag? Tsimnyog mej coj mej lub neej kuas zoo kawg nkaus hab hum Vaajtswv sab?” Ua zoo kawgnkaus yog dlaabtsi? Nwg yog ua lubneej kws muab tau yug tugkheej pub rua Vaajtswv hab ua hum Vaajtswv sab.  Yog koj ua koj lubneej hum Vaajtswv sab lawm yog lubneej kws koj rov pum has tas, koj dlawbhuv hab zoo kawgnkaus rua Vaajtswv lawm. Ntawd yog lub neej nyob pub rua Vaajtswv.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim, thov tshuaj kuv lub plawv saib puas muaj ibqhov kev txhum kws kuv ua rua kuv tsi dlawbhuv rua huv koj rua qhov koj yog tug dlawbhuv, thov koj tug Ntsujplig dlawbhuv lug nyob huv kuv lub sab lub plawv hab ntxuav kuas kuv ua tau tug tuabneeg zoo kawg nkaus rua huv koj, ib yaam le koj yog tug dlawbhuv. Huv Yexus lub npe, Kuv thov koj paab. Amees.