October 5, 2023

October  5, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum ua tuab zoo xaav, tsi xob coj Vaajtswv txuj kevcai kuas lwm tug qhuas mej xwb. Yog mej ua le ntawd mej Leejtxiv tug kws nyob sau Ceebtsheej yuav tsi muab nqezog rua mej.— Mathais Matthew 6:1

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Vim le caag peb txhaj ua tej yaam kws peb ua? Yaam dlaabtsi cuab peb lub zug rua tug xeebceem kuas peb ua ib yaam le tug tuabneeg Ntseeg?  Nwg yog zaaj yoojywm rua peb poob moog rua roojntxab kws ua yaam zoo le kev ntseeg ua rua lwm tug saib peb tas peb ua zoo. Txhwjxeeb yog cov phoojywg saab kev ntseeg.  Cov tuabneeg kws nyob puagcig peb leejtwg paub peb txuj kev ntseeg hab tug Ntseeg nyob puagcig peb rua qhov nwg lub homphaj yog txuj kev zoo tug mojyaam. Thaus peb xaav ua lub neej rua cov tuabneeg nyob puagcig peb pum, peb yuav tsum tsi xob txavtxim sab txug saab ntsujplig lawv le peb pum puab saab nqajtawv kws puab ua vim qhov peb pum ntawd. Peb lub zeemmuag yuav tsum fwm Vaajtswv hab foom koobmoov rua lwm tug!

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim, thov tshuaj kuv lub plawv saib puas muaj ibqhov kev txhum kws kuv yuav tau tso.  Thov koj lug txhawb hab paab kuv kuas kuv ua rua lwm tug pum yaam zoo huv kuv lug ntawm koj ua tug coj.  Huv Yexus lub npe, Kuv thov koj paab. Amees