October 4, 2023

October 4, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Moog hab kawm kuas mej totaub tej lug huv Vaajtswv phoo ntawv kws has tas, Kuv tsi xaav kuas mej coj tsaj tuaj tua theej mej txhoj, tabsis kuv xaav kuas mej muaj lub sab dlawb, sab zoo.   Tsi yog kuv lug hu cov tuabneeg zoo, tabsis kuv lug hu cov tuabneeg muaj txhum. — Mathais-Matthew 9:13

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Vaajtswv muaj kev taabncuab. Peb yuav ncu tau tej lub sijhawm kws Vaajtswv npau tawg hab npau tawg rua tuabneeg txuj kev ua txhum. Vaajtswv tau npaaj sab qha Vaajtswv txuj kev hlub rua tuabneeg kuas tuabneeg paub txug Vaajtswv txuj kev hlub hab kev zaamtxim. Vaajtswv qha nwg nploojsab hlub rua peb huv Yexus thaus peb tseem yog tuabneeg txhum, hab coj peb lug rua nwg saab hab coj peb moog tau kev cawmdlim.  (Loos-Romans 5:5-11). Nwg yuav tsi tso peb tseg hab txaus sab zaamtxim rua peb tej kev txhum yog peb tig moog rua ntawm Nwg. Tag, nwg tau hu peb txhua tug kuas peb hloov kev.  Txawm le ntawd los nwg caw peb kuas peb moog ze hab muab sijhawm rua peb hloov kuas peb muaj kev paub nwg kev taabncuab kws yog qhov zoo hab qhov tseeb-kws ua rua peb xaav tsi thoob txug tug Vaajtswv kws hu peb hab kuas peb txais nwg kev taabncuab, kev hlub nrug lwm tug. Peb tau txais koobmoov lug ntawm tug tau txais koobmoov.  (Chivkeeb Genesis 12:1-32 Kauleethaus Corinthians 9:10-15).

 

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug rua tug Vaajtswv kws muaj fwjchim, tug kws muaj lub sab hlub hab taabncuab kws muaj kev zaamtxim kuas peb dlawbhuv.   Thov kuas lwm tug pum koj huv kuv hab koj kev ncaajnceeg tug xeebceem, kev ua sab luj sab dlaav, hab kuas muaj ncaajnceeg rua txuj kev hlub tag tag. Huv Yexus Khetos lub npe, kuv thov. Amees.